17/2019. NVB határozat - a Tea Párt Magyarország jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

17/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Tea Párt Magyarország (5744 Kevermes, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Tea Párt Magyarország elnevezésű pártot, mint jelölő szervezetet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhely címmel – nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

               I.                

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A Tea Párt Magyarország 2019. március 5-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba-vételi eljárás során a bejelentett szervezet létezése és adatainak hitelessége ellenőrzésre kerül a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

[3] Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P2-es nyomtatvány) a szervezet székhelyeként szereplő adat a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adattól kis mértékű eltérést mutat.

[1]    Figyelemmel arra, hogy jelölő szervezet P2-es nyomtatványon megadott székhelyének címe helyesírási szempontból tér el a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő székhely adatoktól, és a szervezetnek a nyomtatványon feltüntetett egyéb adatai teljes körű egyezést mutattak a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában szereplő adatokkal, azonosítása egyértelműen elvégezhető volt.

[4] Mindezek alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a nyilvántartásba vételnek törvényes akadálya nincs, és a szervezetet nyilvántartásba vétele a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő székhely adatokkal történik.

II.

[5]  [A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat a Ve. 3. § 3. b) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án és a 331. §-án, a P2 nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. március 7.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke