164/2019. NVB határozat - a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

164/2019. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Tóth Bertalan lemondása miatt megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumot a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt közös listájának 2. sorszám alatti helyén szereplő dr. Ujhelyi István részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A Nemzeti Választási Bizottság 2019. június 6-án meghozott, 163/2019. számú határozatában állapította meg az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményét. A határozat ellen egy bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érkezett, amelyet a Kúria 2019. június 11-én meghozott Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasított, amelynek következtében a Bizottság választási eredményt megállapító határozata jogerőssé vált.
  2. Az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának jogerős eredménye szerint a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt által állított közös lista egy mandátumot szerzett, a mandátumszerző képviselő dr. Tóth Bertalan.
  3. Dr. Tóth Bertalan 2019. június 12-én kelt és a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett írásbeli nyilatkozatában az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (Eptv.) 4. § c) pontjára hivatkozással megszerzett mandátumáról lemondott.
  4. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 10. § (1) bekezdése szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A közös listát állító jelölő szervezetek törvényes képviselői a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. június 12-én a lemondott képviselő helyére a közös lista 2. sorszám alatti helyén szereplő dr. Ujhelyi Istvánt jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére.
  7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt törvényes képviselőinek a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó közös nyilatkozata a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumot dr. Ujhelyi István részére adja ki.  

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Eptv. 4. § c) pontján, az Epvjt. 10. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. június 13.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke