163/2019. NVB határozat - az Európai Parlament tagjai 2019. évi választása eredménye megállapításának tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
163/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjai 2019. évi választása eredménye megállapításának tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200-201. §-a, valamint a 343. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjai választásának eredményét a szavazóköri jegyzőkönyvek, a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján határozattal állapítja meg. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv. A listás szavazás eredményének megállapításakor a listák sorrendjét a Ve. 160. § (1) bekezdése alapján elvégzett sorsolás eredménye szerint kell figyelembe venni.

[2] Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Eptv.) 8-9. §-a szerint a választáson megszerezhető mandátumok száma megegyezik az Európai Parlamentben Magyarország számára fenntartott képviselői helyek számával. A mandátumkiosztásban csak azok a listák vehetnek részt és szerezhetnek mandátumot, amelyek több szavazatot kaptak, mint az összes listára leadott összes érvényes szavazat 5%-a. Az egyes listákról megszerezhető mandátumokat az Eptv. 8. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott eljárás szerint kell kiosztani. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

[3] A 10.277 szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság a Ve. 199. §-a alapján a szavazatok megszámlálását követőn az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 23. melléklete szerinti jegyzőkönyvben megállapította a választás szavazóköri eredményét.

[4]  A Nemzeti Választási Bizottság a 146/2019. számú határozata mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapította meg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét. A Bizottság határozatát a Kúria 2019. június 5-én meghozott Kvk.II.37.704/2019/4. számú végzésével helybenhagyta. A külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálásáról szóló jegyzőkönyvet a Nemzeti Választási Bizottság 2019. június 3-ai ülésén állította ki. Mindezek alapján fennállnak az Európai Parlament tagjai 2019. évi választása eredménye megállapításának jogszabályi feltételei.

[5] Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság az IM rendelet 26. melléklete szerinti, jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben állapítja meg az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményét.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat az Eptv. 8-9. §-án, a Ve. 160. § (1) bekezdésén, a 199-201. §-án, a 202. § (1)-(2) bekezdésein, a 343. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 23-26. mellékletein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. június 6.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke