162/2014. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött általános választásán a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok száma meghatározásának tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
162/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött általános választásán a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok száma meghatározásának tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4. § (3) bekezdése alapján – az országos lista bejelentésére meghatározott határidő leteltét követően – jelen határozat melléklete szerint állapítja meg az összes, a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban:Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1)-(2) bekezdései és a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 25. §-a szerint az országos listát legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. melléklete szerint, a törvény értelmében nemzetiségnek minősül a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
A Kktv. 4. § (3) bekezdése szerint az összes, a központi névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár számát a választási eljárásról szóló törvényben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő leteltét követő napon állapítja meg a Nemzeti Választási Bizottság.
A Ve. 2. mellékletének jb) pontja szerint a központi névjegyzék tartalmazza a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölését, hogy a választópolgár nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is kiterjed-e.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők választásán kizárólag azok a választópolgárok szerepelnek nemzetiségi választópolgárként, akik kérelmezték, hogy az adott nemzetiség választópolgáraként történő névjegyzékbe vételük az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. A Ve. 248. §-a szerint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok számát nemzetiségenként és összességében jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg.
II.
A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 2. melléklet jb) pontján, a 248. §-án, a 253. § (1)-(2) bekezdésein, a Nektv. 1. mellékletén, a Kkktv. 4. § (3) bekezdésén, a KIM rendelet 25. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 5.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke