159/2019. NVB határozat - a dr. U. Á. V. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

159/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. U. Á. V. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 3/2019. (V. 30.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljáró választási bizottság döntése]

[1]          Beadványozó 2019. május 28-án 15 óra 59 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § és 211. §-a alapján.

[2]          Előadta, hogy a választás napján, 2019. május 26-án megjelent a Felcsút 002. számú szavazókörben, és olyan pólót viselt, amelyen a „KÖZPÉNZ NEM VÉSZ EL – atlatszo.hu” felirat volt látható. A szavazatszámláló bizottság a csatolt jegyzőkönyv szerint a szavazás megkezdése előtt „határozottan” felszólította arra, hogy a póló feliratát takarja el, amely felszólításnak eleget is tett. A nap folyamán a kérést a szintén csatolt jegyzőkönyvbe foglaltak szerint a szavazatszámláló bizottság megismételte, amikor az „ÖZPÉ VÉ” betűk látszottak ki a pulóvere alól.

[3]          Álláspontja szerint „a szavazatszámláló bizottság tagjainak ez az eljárása sértette a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontját, amely a relatív területi kampánytilalom keretében a szavazóhelyiségben a kampánytevékenység folytatását tiltja. A jelzett feliratú póló viselése a választói akarat befolyásolására nem alkalmas, az mindössze az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése szerinti alkotmányos értéket jeleníti meg.” Megjegyezte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. számú iránymutatásának 4. pontja szerint „a szavazatszámláló bizottság tagjainak ruházatára nézve csak az következik a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontjából, hogy a jelöltet, jelölő szervezetet népszerűsítő, ahhoz köthető szimbólumokat ne használjanak, ilyeneket ne osztogassanak, ruházatukon ne viseljenek. Ezt a tilalmat a jelzett feliratú póló nem sértette, azon jelölthöz vagy jelölő szervezethez kapcsolódó tartalom nem jelent meg.”

[4]          Kifejtette, hogy „azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság a jelöltet, jelölő szervezetet nem népszerűsítő póló eltakarására szólított fel, túlterjeszkedett a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalom érvényesítésén, és jogszerűen viselhető ruhadarab eltakarására szólította fel, amely egy jogszerű magatartás abbahagyására való felszólításon át egyben a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét is megvalósította.”

[5]          Érintettségeként arra hivatkozott, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által megbízott szavazatszámláló bizottsági tagként vett részt a szavazókör szavazatszámláló bizottságának munkájában, amely során őt szólították fel a jelzett póló eltakarására.

[6]          Fentiek alapján kérte, hogy a TVB a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg, hogy a Felcsút 002. szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjai megsértették a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontját, amikor a „KÖZPÉNZ NEM VÉSZ EL – atlatszo.hu” feliratú póló feliratának a szavazóhelyiségben való eltakarására szólították fel.

[7]          A TVB a kifogást a 3/2019.(V. 30.) számú határozatával elutasította. Határozata indokolásában kifejtette, hogy a Ve. 14. § (1) bekezdése alapján „a választási szervek választott és megbízott tagjaival szemben a pártatlanság követelményének érvényesítése törvényi követelmény.” Ezért „az SZSZB megbízott tagjaként tevékenykedő személy által viselt ruházat, feliratának tartalma, annak politikai és a választási kampányban közvetített üzenete miatt alkalmas volt a választói akarat befolyásolására, így a feliratozott ruházat szavazóhelyiségben történő viselése, megjelenítése a Ve. 143. (1) bekezdés a.) pontjába ütközött és a kifogást benyújtó szavazatszámláló bizottsági tag magatartása ezzel a Ve. 14. § (1) bekezdésében előírt törvényi követelményt megsértette. Fentiek alapján az SZSZB jogszerűen járt el, amikor őt a kifogásolt felirattal bíró ruhadarab eltakarására szólította fel.”

II.

[A fellebbezés tartalma]

[8]          Beadványozó a TVB határozata ellen 2019. június 1-jén 19 óra 49 perckor elektronikus úton fellebbezését nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozással a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjának és a 143. §-ának megsértése miatt. Érintettségeként arra hivatkozott, hogy a támadott határozat az általa viselt ruhadarab felirata miatti választási ügyben született.

[9]          Kifejtette, hogy a Ve. 143. § (1) bekezdése, a 141. §-a és a 140. §-a alapján a „szavazóhelyiségben olyan tevékenység nem folytatható, amely alkalmas arra, hogy a választót egy jelöltre vagy jelölő szervezet listájára való szavazat leadására ösztönözze (…) vagy szavazat leadásától eltántorítsa.” Hozzátette, hogy ezzel áll összhangban a 11/2014. NVB iránymutatás 4. pontjában foglalt tartalom is.

[10]       Álláspontja szerint „a támadott határozat nem tudott megjelölni egyetlen olyan jelöltet vagy jelölő szervezetet sem, akinek a népszerűsítésére vagy a népszerűségének csökkentésére a póló felirata alkalmas lett volna. Ennek hiányában viszont a feliratot hordozó póló viselése nem minősülhet kampánytevékenységnek, ezért a póló viselését a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontja a szavazóhelyiségben sem tiltja. A szavazatszámláló bizottság ennek megfelelően a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontját megsértve szólított fel a póló feliratának eltakarására, az pedig (…) a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját sértette.”

[11]       Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a TVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja szerint úgy változtassa meg, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja szerint állapítsa meg, hogy a Felcsút 002. szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjai tevékenységükkel megsértették a Ve. 143. § (1) bekezdés a) pontját.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12]       A fellebbezés nem megalapozott.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[14]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 14. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Ve. 14. § (2) bekezdés e) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottságok választási bizottságok, amely tagjainak eljárása során mindenekelőtt érvényre kell juttatniuk a Ve. 2. § (1) bekezdésének a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.

[15]       A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére. A 141. § szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[16]       A Ve. főszabály szerint megszüntette a kampánycsend intézményét, a kampánytevékenység tilalma a szavazás napján egyrészt térben, másrészt a felhasználható eszközök tekintetében maradt fenn. A Ve. 143. §-ának 2018. augusztus 31-ig hatályos szabályát értelmezte a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 2-án kiadott, a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. számú iránymutatásában. A jogalkotó az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvénnyel, 2018. szeptember 1-i hatállyal módosította a Ve. 143. §-ának rendelkezését, és pontosította a szavazás napi kampánytilalomra vonatkozó rendelkezéseket.

[17]       Mindezek figyelembe vételével a 2018. szeptember 1-jétől hatályos Ve. 143. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a relatív területi kampánytilalomról: „[n]em folytatható kampánytevékenység a szavazás napján: a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen, c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.”

[18]       A Bizottság teljes mértékben osztva a TVB határozatában foglalt okfejtést, rögzíti, hogy Beadványozó által a szavazás napján viselt „KÖZPÉNZ NEM VÉSZ EL – atlatszo.hu” feliratú ruházat, a felirat politikai véleményként értékelhető tartalma miatt alkalmas volt a választói akart befolyásolására, annak ellenére is, hogy a pólón valamelyik jelölő szervezetre utaló képi megjelenítés szerepelt volna, amely okból a Bizottság megállapította, hogy Beadványozó tevékenysége a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységként értékelhető.

[19]       A választási bizottságok hatósági jogalkalmazói tevékenységet folytató hivatalos szervek, melyek működésük tartama alatt a korábbi szabályozás analógiája alapján hatóságnak, tagjai pedig hivatalos személyeknek minősülnek. A pártatlanság követelményének érvényesítése valamennyi taggal – választott és megbízott – szemben fennálló törvényi követelmény, melynek biztosítása érdekében a választási bizottság tagja a Ve. 143. § (1) bekezdésében meghatározott időbeli és térbeli intervallumban – sem végezhet olyan tevékenységet, amely alkalmas lehet a választói akarat befolyásolására, illetve ruházatában is figyelemmel kell lennie a pártatlanság érvényesítésének követelményére. Ennek a követelménynek való megfelelés pedig nem kerülhető meg azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság tagja mindösszesen az őt megbízó jelölő szervezet szimbólumainak viselésétől tartózkodik. Magatartásában és ezáltal öltözködésében is a semlegesség teljes körű biztosítására kell törekednie, amelynek nem felel meg, ha akár saját véleményét kifejező akár valamely jelölő szervezethez köthető, választási kampányban megjelenő szlogent tartalmazó, jól látható ruházatot visel, mert az ennél fogva alkalmas lehet a választópolgárok akaratának befolyásolására, illetve annak megkísérlésére.

[20]       Fentiekben kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy sem a Beadványozó által felhívott tételes jogszabályi rendelkezések, sem a Ve. alapelveinek sérelme nem állapítható meg jelen eljárásban. A Nemzeti Választási Bizottság mindenben osztja a TVB részletes és helytálló jogi érvelést tartalmazó határozatában foglaltakat, ezért a fellebbezést elutasítja, a TVB határozatát pedig a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[21]       A határozat a Ve. 2. §-án, a 14. §-án, a 140-141. §-án, a 143. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a 228. § (1) bekezdésén, a 232. § (1) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a 345. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. június 3.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke