159/2014. NVB határozat - F. B.-né magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
              159/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság F. B.-né magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja, a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 6/2014. (II. 28.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Az OEVB 6/2014. (II. 28.) számú határozatával a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja jelölő szervezet jelöltjét, Nógrádi Ferencet nyilvántartásba vette. Az OEVB álláspontja szerint a jelölt nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfelelt a jogszabályi követelményeknek.
 
II.
 
Beadványozó 2014. március 3-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 6/2014. (II. 28.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben a fent hivatkozott határozat megváltoztatását és Nógrádi Ferenc jelölt nyilvántartásba vételének elutasítását kérte. Beadványában arra hivatkozott, hogy állítása szerint a jelölt egyáltalán nem gyűjtött ajánlásokat, az ajánlóíveken ún. „duplum” aláírások találhatók, illetve az aláírások nem minden esetben saját kezűleg kerültek rá az ajánlóívekre, valamint „statisztikailag kizárt”, hogy 608 db ajánlás ellenőrzésének eredménye 536 db érvényes és 72 db érvénytelen ajánlás legyen. Álláspontja szerint továbbá az ajánlások ellenőrzésére nem a jogszabályi követelményekkel összhangban került sor.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi. XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 252. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők választásán az egyéni jelöltet az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság – jelen esetben az OEVB - veszi nyilvántartásba. Az ajánlások ellenőrzését a Ve. 125. § (1) bekezdés szerint a választási irodák – jelen esetben a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (továbbiakban: OEVI) - végzik. Az ajánlások ellenőrzése során az OEVI a Ve. 125., 126. és 127. §-ában foglaltak szerint jár el, az ott meghatározott előírásoknak megfelelő ajánlásokat fogadja el érvényesnek. A Ve. fent hivatkozott rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy az OEVI az ajánlások ellenőrzésekor a Ve. fent hivatkozott rendelkezéseiben foglaltakon kívül más tényezőket, szempontokat vegyen figyelembe. Ezáltal az OEVI nem vizsgálhatja a beadványozó által említett, a jelölő szervezet tagjainak számát az érintett választókerületben, valamint a leadott és az érvényes ajánlások száma közötti statisztikai valószínűséget sem. Az OEVI-nek nincs felhatalmazása arra sem, hogy önmagában a leadott ajánlások számából vonjon le következtetést az érvényes ajánlások számára az ajánlások tételes vizsgálata nélkül.
 
Beadványozó egyéb állításait alátámasztó bizonyítékokat sem csatolt, így nem bizonyított az ún. „duplum” aláírások létezése, illetve az, hogy az aláírások nem minden esetben saját kezűleg kerültek az ajánlóívekre. Ezen állításainak igazolására beadványozó ugyan hivatkozott „telefonos megkeresésekre” és „utcai szóbeszédekre”, amelyek azonban a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint bizonyítékként értékelhetetlenek. Mivel beadványozó nem bocsátott a Nemzeti Választási Bizottság részére olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná, hogy az OEVI megsértette volna a Ve. 125., 126. és 127. §-ában foglalt, az ajánlások ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket, ezért nem bizonyított, hogy az OEVB a határozat meghozatala során jogszabálysértő módon járt volna el.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 125. §-án, 126. §-án, 127. §-án, 252. § (2) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 4.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke