157/2014. NVB határozat - C. B. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
              157/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság C. B. M. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt ad, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 5/2014. (II. 27.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogásnak helyt ad és megállapítja a jogsértést.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2014. február 21-én 21 óra 11 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz a tiszaújvárosi Irinyi János út 1. szám alatti mentőállomás garázskapuján elhelyezett választási plakátok tárgyában. Kifogásában részletesen előadta, hogy a 2 db plakáton Papp Zsolt országgyűlési képviselő jelölt fényképe, az MSZP-Együtt-PM jelölő szervezetek logója és „A VÁLTOZÁS ELKEZDŐDÖTT Add tovább Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. választókerület Papp Zsolt képviselő-jelölt!” választási szlogen volt látható. Kifogásában beadványozó kérte az OEVB-t, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-ában meghatározott szabályok megsértése miatt a jogsértőt tiltsa el a jogszabálysértéstől és kérte, hogy az OEVB kötelezze a jogsértőt a plakát eltávolítására. Bizonyítékként 3 db fényképfelvételt csatolt, továbbá az eljárás során az általa megjelölt tanú személyes meghallgatását is indítványozta.
 
Az Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) az OEVB 2014. február 24-én tartott ülés jegyzőkönyvi döntésben foglalt kérésére megkereste a tiszaújvárosi mentőállomás vezetőjét azzal kapcsolatban, hogy adott-e engedélyt választási plakát kihelyezésére és a plakátról volt-e tudomása. Az OEVB annak vizsgálatát is kérte, hogy az önkormányzat közterület használatra vonatkozó rendelete tartalmaz-e bármilyen szabályozást a választási plakátokra nézve.
Az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet Tiszaújvárosi Mentőállomásának (a továbbiakban: Mentőállomás) vezetője 2014. február 26-án kelt írásos válaszában arról tájékoztatta az OEVI-t, hogy sem szervezettől, sem magánszemélytől választási plakát kihelyezésére vonatkozó kérelem nem érkezett, ilyen engedély kiadására csak az Országos Mentőszolgálat igazgatója lenne jogosult, tudomása szerint erre nem került sor. Megjegyezte továbbá, hogy a kifogásolt plakátokat azok észlelését követően eltávolították.
Az OEVB 2014. február 27-i ülésén az 5/2014. (II.27.) számú határozatával a kifogást elutasította, mivel nem látta minden kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy a plakátokat a megjelölt szervezet helyezte ki és azt sem, hogy azt a Mentőszolgálat nem engedélyezte. Az OEVB tanú meghallgatását mellőzte az eljárás során.
 
II.
 
Beadványozó 2014. március 2-án 15 óra 29 perckor elektronikus levél formájában fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen. Fellebbező előadta, hogy fenntartja azon álláspontját, miszerint a választási plakát tiltott helyen volt és az OEVB-nek meg kellett volna állapítania a jogszabálysértés tényét. Beadványozó álláspontja szerint az OEVB a megállapított tényállással ellentétes határozatot hozott és a beszerzett bizonyítékokból téves következtetéseket vont le, ugyanis a választási bizottságnak tudomása volt arról, hogy a Mentőállomás nem járult hozzá választási plakát elhelyezéséhez. Fellebbező szerint sérültek a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, továbbá a választás tisztaságának alapelve. Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a becsatolt iratok alapján állapítsa meg a jogsértést és az OEVB határozatát változtassa meg.
 
III.
 
A fellebbezés az alábbi indokok alapján alapos.
A Ve. 144. §-a rendelkezik a plakátok elhelyezésével kapcsolatban, mely szerint választási plakát kampányidőszakban korlátozás nélkül elhelyezhető, kivéve a 144. § (4)-(7) bekezdéseibe foglalt eseteket. A kivételek között kerül nevesítésre, hogy épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. Szintén a kivételek közé tartozik, hogy egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Mentőállomás vezetőjének nyilatkozata egyértelműen bizonyítja a Ve. szabályai szerinti hozzájárulás hiányát. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB tévesen mérlegelte a mentőállomás vezetőjének 2014. február 26-án kelt írásos nyilatkozatát, amikor azt egyértelmű és minden kétséget kizáró bizonyítéknak nem tudta elfogadni.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásolt plakátot a mentőállomás garázsának ajtaján jogsértő módon, a vagyonkezelői jog gyakorlójának engedélye nélkül helyezték el.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a 144. §-án és a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 4.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke