156/2014. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választáson állított országos listák sorsolása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
156/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választáson állított országos listák sorsolása tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett országos listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, az országos listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.
 
I.
 
Indokolás
 
A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014. (I. 20.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 37. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. március 4-én, 16.00 óra után végzi el.
 
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
 
A Ve. 256. § (3) bekezdése értelmében a listák sorszámának sorsolásakor a pártlistákat és a nemzetiségi listákat együtt kell kezelni. Az országos pártlistás szavazólapon a pártlistákat az így kisorsolt sorrendjükben kell feltüntetni, de a szavazólapon a pártlistákat egytől induló folyamatos sorszámozással kell megjelölni.
 
A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választáson a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 44 országos lista sorsolását elvégezte. A kisorsolt országos listák sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.
 
II.
 
A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a 256. § (3) bekezdésén, a KIM rendelet 37. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.
 
Budapest, 2014. március 4.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke