150/2019. NVB határozat - a Mi Hazánk Mozgalom által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

150/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Mi Hazánk Mozgalom (1141 Budapest, Komócsy u. 5., képviseli: Árgyelán János, a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]           Beadványozó 2019. május 28-án 20 óra 43 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján a Magyar RTL Klub Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) ismételt jogszabálysértése miatt.

[2]           Beadványozó előadta, hogy a Nemzeti választási Bizottság 14/2019. számú jogerős (Kvk.IV.37.658/2019/5.) határozatában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató megsértette a Ve. 147. § (5) bekezdésével alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegtájékoztatásról szóló 2010. évi CLXXXV. számú törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. § (3) bekezdését azzal, hogy Beadványozót politikai reklámja tartalmának megváltoztatására kötelezte annak közzététele érdekében.

[3]          Kifejtette, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jogerős határozatára hivatkozással kérte a Médiaszolgáltatót, hogy politikai reklámfilmjét az eredeti tartalommal tegye közzé. Beadványozó állítása szerint azonban ennek a kérésnek Médiaszolgáltató a választási kampányidőszak végéig nem tett eleget.

[4]           Beadványozó állításának alátámasztására bizonyítékként csatolta a Médiaszolgáltatóval folytatott elektronikus levelezését.

[5]           Idézte a Ve. 146. § a) pontja szerinti politikai reklám fogalmát. Rögzítette, hogy az Mttv. 32. § (3) bekezdése szerint a politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel, és amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a Ve.-ben foglaltaknak, úgy mérlegelés nélkül köteles közzétenni azt.

[6]           Beadványozó hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban foglalt választási alapelvekre, azaz a választási tisztaságának megóvására; az esélyegyenlőségre a jelöltek és jelölő szervezetek között; valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvére.

[7]           Mindezek alapján Beadványozó kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság tekintettel arra, hogy Médiaszolgáltató a hivatkozott jogerős határozat ismeretében rosszhiszeműen, ismételten és szándékosan megszegte az Mttv. 32. § (3) bekezdésének rendelkezéseit és ezzel megsértette a választási eljárás Ve. 2.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai által meghatározott alapelveit, a kifogásnak adjon helyt. kérte továbbá, hogy a Bizottság a Ve. 218. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, továbbá a Ve. 152. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Médiaszolgáltató országos vételkörzetére, nézettségi mutatóira, az ismételt és szándékos, visszaélésszerűen alkalmazott és reparálhatatlan jogsértésére - szabjon ki megfelelő mértékű bírságot is Médiaszolgáltatóval szemben.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntései és jogi indokai]

 [8]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

 [9]           A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

 [10]        A Ve. 209. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.

 [11]        A Ve. 147. § (4a) bekezdése kimondja, hogy a szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.

 [12]        A Ve. 139. § (1) bekezdése, valamint az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. §-a alapján az Európai Parlament tagjainak választása során a választási kampányidőszak 2019. április 6-tól 2019. május 26-án 19.00 óráig tart, a 35. § szerint a 2019. május 26-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.

 [13]        Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. E szerint a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők, azokat naptári napokban kell számítani és a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. Ez alól kivételt a választási bizottság döntése jelent, itt a rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

 [14]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban hivatkozott folyamatos jogsértés megszűnésének időpontja a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján 2019. május 25. napja volt. A jogsértéshez kapcsolódóan így legkésőbb 2019. május 28-án 16.00 óráig lehetett volna érdemben vizsgálható kifogást benyújtani.

 [15]        Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó kifogása 2019. május 28-án 20 óra 43 perckor érkezett elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottsághoz, ezért a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogását a rendelkezésre álló határidő lejárta után terjesztette elő.

 [16]        A Ve. 215. § b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha az elkésett. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 [17]        A határozat a Ve. 10. §-án, 139. § (1) bekezdésén, 147. § (4a) bekezdésén, 209. § (1) és (2) bekezdésén, 215. § b) pontján, 331. §-án, 345. § (2) bekezdésének a) pontján, az IM rendelet 30. §-án és 35. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 30.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke