15/2013. OVB határozat - M. J., K. G., V. J.-né, G. S.-né, H.-né T. T., D. I., M.-né H. E. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
15/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. április 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., K. G., V. J.-né, G. S.-né, H.-né T. T., D. I., M.-né H. E. magánszemélyek (továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozók 2013. március 18-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a devizában nyilvántartott hitelekkel történő népirtásért felelős bankárokat, minisztereket, országgyűlési képviselőket, bírókat, ügyészeket, közjegyzőket, végrehajtókat, rendőröket, és egyéb hivatalnokokat – érvényes Néphatározattal – halálra ítéljék, 24 órán belül végezzék ki?”
 
A Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét a népszavazás kezdeményezésére vonatkozó eljárás folyamán is érvényesíteni kell. E követelménynek a kezdeményezés azért nem felel meg, mert a jogállamiság elvéből fakadó, a jogi kérdésekben tájékozatlan személyek számára is nyilvánvaló alkotmányos elvárásokkal (pl. jogorvoslathoz való jog) szembe helyezkedik, vagy köztudomású tényekről nem vesz tudomást. Ilyen köztudomású ténynek tekinthető, hogy a halálbüntetés a magyar jogrendszerben 1990 óta nem létező jogintézmény.
Fentiek alapján a Bizottság az Nsztv. 10. § e) pontja alapján az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 2. §-án, a 10. § e) pontján, a Ve. 3. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, és a 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke