149/2014. NVB határozat - F. B-né magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
149/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság F. B-né magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 5/2014. (II. 26.) számú határozatával a Magyar Munkáspárt jelölő szervezet jelöltjét, Nagy Sándort nyilvántartásba vette. Az OEVB álláspontja szerint a jelölt nyilvántartásba vétel iránti kérelme megfelelt a jogszabályi követelményeknek.
II.
Beadványozó 2014. március 1-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 5/2014. (II. 26.) számú határozata ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben a fent hivatkozott határozat megváltoztatását és Nagy Sándor jelölt nyilvántartásba vételének elutasítását kérte. Beadványában arra hivatkozott, hogy állítása szerint a jelölt egyáltalán nem gyűjtött ajánlásokat, az ajánlóíveken ún. „duplum” aláírások találhatók, illetve az aláírások nem minden esetben saját kezűleg kerültek rá az ajánlóívekre, valamint „statisztikailag kizárt”, hogy 627 db ajánlás ellenőrzésének eredménye 501 db érvényes és 126 db érvénytelen ajánlás legyen. Álláspontja szerint továbbá az ajánlások ellenőrzésére nem a jogszabályi követelményekkel összhangban került sor.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB 5/2014. (II.26.) számú, 2014. február 26-án meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezését 2014. március 1-én 16 óra 02 perckor nyújtotta be az OEVB-hez. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A (4) bekezdés szerint a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. március 1-én 16 óráig nem érkezett meg az OEVB-hez, így az elkésettnek minősül.
                                                                                                              
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett - a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) és (4) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 3.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke