149/2010. határozat - Szajkó Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 10. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltje által benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
149/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – a 2010. március 4. napján tartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Szajkó Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 10. számú országgyűlési egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltje által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. március 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás
 
I.

A beadványozó 2010. március 3-án kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz a www.valasztas.hu honlap felelős kiadója és szerkesztője ellen. Beadványában sérelmezte, hogy a www.valasztas.hu honlap „Sajtófigyelő” elnevezésű oldala nem tartalmaz cikkeket a tartalmuk alapján a nemzeti radikális oldalhoz köthető (www.kuruc.info; www.barikad.hu) weboldalakról. Mindez megítélése szerint sérti a Ve. 3. § a) és c) pontjaiban foglalt alapelveket, a Ve. 21. § (1) továbbá a 35. § (1) bekezdésének rendelkezéseit.

A kifogástevő előadta, hogy a honlap sérti a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltakat, mivel azon nincs feltüntetve a felelős szerkesztő és kiadó.

Bizonyítékként csatolta a http://www.valasztas.hu/hu/parval2010/36/36_0.html oldal kinyomtatott változatát.

A leírtak alapján a kifogástevő kérte az Országos Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a jogsértést, kötelezze a honlap üzemeltetőjét, hogy a pártatlan és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének eleget téve a www.kuruc.info és a www.barikad.hu honlapokat is szemlézze vagy törölje a honlapról az általa törvénysértőnek nevezett tartalmat.

II.

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint kifogást választásra irányadó jogszabály illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozva lehet benyújtani.

Ugyanezen szakasz rendelkezése szerint „A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen”.

A kifogástevő beadványában nem jelölte meg, hogy mikor észlelte az általa jogsértőnek vélt cselekményt. Erre tekintettel nem állapítható meg, hogy a kifogás a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőn belül került-e benyújtásra.

Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a kifogást – a jogorvoslati határidőn belül történő benyújtás bizonyítottságának hiánya miatt – elkésettnek minősítette.

A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy álláspontja szerint a www.valasztas.hu honlap kifogással érintett tartalma nem tartozik a Ve. hatálya alá, ezért az nem ütközik választásra irányadó jogszabályba vagy választási eljárási alapelvbe.

A testület álláspontja szerint a kifogásban foglalt, az impresszumra vonatkozó vélelmezett jogsértés olyan sajtóigazgatási kérdésnek tekintendő, amelynek elbírálására nincs hatásköre az Országos Választási Bizottságnak.

Fentiekre tekintettel az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 77. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, a 78. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke