147/2010. OVB határozat - Dr. F. J. és Dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
147/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Dr. F. J. és Dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2009. április 21-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. § rendelkezései szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a választási bizottságok jogi személyiségéről.”
 
Az Országos Választási Bizottság a 166/2009. (V. 20.) számú határozatával megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését, amely ellen kifogásokat nyújtottak be. Az Alkotmánybíróság 4/2010. (I. 21.) számú határozatával az OVB 166/2009. (V. 20.) számú határozatát megsemmisítette és az OVB-t új eljárásra utasította.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a népi kezdeményezés konkrétan tartalmazza a megtárgyalásra javasolt kérdést, az az egyértelműség nyelvtani értelemben vett követelményének megfelel, az Országgyűlés számára nyilvánvaló, hogy milyen törvényhozási tárgykörre vonatkozik.
Az Országos Választási Bizottság - az Alkotmánybíróság fenti határozatában foglaltakra is tekintettel - megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a megtárgyalásra javasolt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.
 
II.
 
A határozat az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. § (1) bekezdésén, a 131. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke