1463/2014. NVB határozat - a Kereszténydemokrata Néppárt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

 A Nemzeti Választási Bizottság
1463/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Kereszténydemokrata Néppártot, mint jelölő szervezetet a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. február 22. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. december 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére a Nemzeti Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2015. február 22. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 1451/2014. számú határozata 2014. november 30-án jogerőre emelkedett.
A Kereszténydemokrata Néppárt 2014. december 11-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2015. február 22-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson.
A szervezet bejelentkezéséhez csatolta az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 17. számú melléklete (a továbbiakban: P1 jelű formanyomtatvány) szerinti formanyomtatványt.
A szervezet a jelölő szervezet székhelyeként a P1 jelű formanyomtatványon a 1078 Budapest, István út 44. I/14. címet tüntette fel.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi.
Fenti jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a Nemzeti Választási Iroda 2014. december 11-én levélben kereste meg a pártot nyilvántartásba vevő Fővárosi Törvényszéket a bejelentett adatok hitelességének ellenőrzése céljából. A Törvényszék 2014. december 12-én megküldött Pk.60848/1989. számú kivonata szerint a szervezet székhelye: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezet székhelye annak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában nyilvántartott székhelye, ezért a P1 jelű formanyomtatvány megfelelő rovatába a szervezet székhelyeként ezt kell feltüntetni.
Tekintettel arra, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt nyilvántartásba vétel iránti kérelme egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a Bizottság a pártot – a Fővárosi Törvényszék 2014. december 11-én kelt, Pk.60848/1989. számú kivonatában szereplő, 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69. címmel - jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat a Ve. 119. §-án, a 132. §-án, a 133. § (1) bekezdésén, a 243. §-án, a P1 jelű formanyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. december 12.
 
 
 
 
                                                                                        Prof. Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke