146/2019. NVB határozat - a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazása eredményének megállapítása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

146/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazása eredményének megállapítása tárgyában – 13 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. június 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntései és jogi indokai]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 202. § (1)-(2) bekezdései szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a választási bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látnak el. A Ve. 293. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatait a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A Ve. 295. §-a értelmében a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg. A Ve. 293. § és 295. §-ainak rendelkezéseit a 331. § (1) bekezdése alapján az Európai Parlament tagjainak választásán is alkalmazni kell.

[2]           Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 24. melléklete tartalmazza a levélben leadott szavazatok megszámlálásáról kiállított jegyzőkönyv mintáját.

[3]           Fenti jogszabályi rendelkezések alkalmazásával a Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak alapján állapítja meg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[4]           A határozat a Ve. 202. §-án, a 293. § (1) bekezdésén, a 295. §-án, a 331. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 24. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 30.

 

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke