1450/2014. NVB határozat - Lelkes Gáborné német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1450/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Lelkes Gáborné német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
 
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. november 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. november 26-án elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy a 2014. évi fővárosi német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásakor a Budapesti XVI. kerületi Német Kultúregylet (NKE) listájának harmadik helyén volt jelölt. A lista a választáson két mandátumot szerzett. A második helyen mandátumot nyert Gizur József Márton azonban 2014. október 16-án nyilatkozatban lemondott a mandátumáról. A Fővárosi Választási Bizottság (továbbiakban: FVB) arról értesítette Gizur József Mártont, hogy át kell venni a mandátumot, és azt követően kell lemondania róla. Ennek megfelelően Gizur József Márton a nemzetiségi önkormányzat alakuló ülésén átvette a mandátumát, majd ismét átadta lemondó nyilatkozatát. Ezt követően a jelölő szervezet képviseltre jogosult titkára, Jurnyik György arról nyilatkozott a Fővárosi Választási Irodának, hogy a jelölő szervezet a megüresedett mandátumra a lista harmadik helyén szereplő beadványozót jelöli. A Fővárosi Választási Iroda tájékoztatása szerint a mandátumot jelölés hiányában is automatikusan beadványozó részére kell kiadni. Beadványozó állítása szerint a mandátum kiadására az azt követő időben nem került sor.
A fentiekre tekintettel beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 242. § (1) bekezdése alapján – eljárás a választási szerv hallgatása miatt - járjon el, és ezáltal tegye lehetővé beadványozó képviselői jogainak gyakorlását.
II.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas az alábbiak szerint.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmazni kell a megnevezett jogszabálysértés bizonyítékait. Ugyanezen bekezdés c) pontjaa kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét jelöli meg a kifogás kötelező tartalmi elemeként.
A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó nem csatolt az állított jogszabálysértés alátámasztására szolgáló bizonyítékot. Ezen kötelező tartalmi elem hiányában a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás azon okból sem alkalmas érdemi vizsgálatra, hogy a beadványban nem került feltüntetésre beadványozó lakcíme, amely magánszemély beadványozó esetében a kifogás kötelező tartalmi elemének minősül.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a mai napon az FVB 326/2014. (XI. 27.) számú határozatával a fővárosi német nemzetiségi önkormányzatban megüresedett képviselői mandátumot beadványozó részére időközben kiadta.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésein, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. november 27.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                             a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                 elnöke