1449/2014. NVB határozat - Göbölös Sándor alelnök által a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviseletében benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1449/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Göbölös Sándor alelnök (a továbbiakban: beadványozó) által a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviseletében benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
 
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. november 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. november 23-án 20 óra 10 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy 2014. november 23-án a Hír TV Híradója az újpesti választási jelöltbemutató műsorában 17 óra 5 perckor Schmuck Andort, „a Szociáldemokraták Magyar Polgári Párt” jelöltjét a nézőknek és egyben az újpesti választópolgároknak úgy mutatta be, mint a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelöltjét. Beadványozó szerint ezzel szándékosan félrevezették a nézőket és a választópolgárokat. Előadta továbbá, hogy erre azután került sor, hogy a Hír TV aznap délelőtti műsorában Schmuck Andort mint a szociáldemokraták – vagyis beadványozó értelmezése szerint minden szociáldemokrata – jelöltjét mutatták be. Ennek korrigálását kérték a Hír TV-től, amely azonban ezt figyelmen kívül hagyta, és a fent említett műsorban is téves tájékoztatást adott. Beadványozó a kifogásában jelezte, hogy Schmuck Andor nem tagja, nem jelöltje és nem vezetője a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. A fentiekre tekintettel kérte a bejelentés elfogadását és kivizsgálását.
 
II.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését. Ugyanezen bekezdés b) pontja a jogszabálysértés bizonyítékait, c) pontjaa kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, d)pontja pedig a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát jelöli meg a kifogás kötelező tartalmi elemeként.
A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében pontjában foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás nem tartalmazza, hogy a hivatkozott cselekmény a Ve. mely rendelkezésének sérelmével jár, továbbá beadványozó nem csatolt az állított jogszabálysértés alátámasztására szolgáló bizonyítékot. Ezen kötelező tartalmi elemek hiányában a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás azon okból sem alkalmas érdemi vizsgálatra, hogy abban nem került feltüntetésre a Magyarországi Szociáldemokrata Párt székhelye, valamint bírósági nyilvántartásba vételi száma, amelyek a Ve. fent hivatkozott 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja alapján jogi személy beadványozó esetén a kifogás kötelező tartalmi elemeinek minősülnek.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. november 27.
 
                                                      
 
                                                                                        Prof. Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                   elnöke