1446/2014. NVB határozat - a K. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
   1446/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a K. A. (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) IK/38/2014. (X. 22.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. november 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 2014. október 22-én kelt IK/38/2014. (X. 22.) számú határozatával a jelöltként indulni szándékozó beadványozót 1.000.000,-Ft bírsággal sújtotta. Az OEVB álláspontja szerint beadványozó 2014. október 6-án 100 db ajánlóívet igényelt, melyeket a leadásra rendelkezésre álló határidőben, 2014. október 20-án 16 óráig nem juttatott vissza a választási irodához. A fentiek alapján az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazta, mely szerint az ajánlóívek leadásra vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a független jelöltet vagy a jelölő szervezetet bírsággal kell sújtani, melynek összege minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 10.000,-Ft.
II.
Beadványozó 2014. október 27-én fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen, melyben előadta, hogy nem volt tudomása az ajánlóívek leadására vonatkozó határidőről, mivel e tekintetben téves információkat kapott. Hivatkozott továbbá egészségügyi problémáira, valamint arra a tényre, hogy a bírság megfizetésével a „családja tönkre menne, szétesne.” Ezenfelül előadta, hogy a fellebbezés megküldésének napján az ajánlóíveket hiánytalanul leadta. Fentiekre tekintettel kérte, hogy tekintsenek el a bíráságtól. Beadványozó ezt követően, szintén 2014. október 27-én írt elektronikus levelében kiegészítette fellebbezését személyes adataival.
III.
A Ve. 10. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezési kérelemben fel kell tüntetni a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint, ha az elkésett, d) pontja szerint, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó fellebbezését 2014. október 27-én 13 óra 33 perckor nyújtotta be, melyet még aznap 14 óra 17 perckor kiegészített személyes adataival. Figyelemmel a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt három napos határidőre, beadványozó fellebbezésének legkésőbb 2014. október 25-én 16 órakor meg kellett volna érkeznie az OEVB-hez. A fentiek alapján a fellebbezés elkésettség okán érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy beadványozó által megadott személyi azonosító szám hiányos, mivel annak első számjegye nem került feltüntetésre. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azt az esetet, amikor beadványozó által megadott személyi azonosító hibás vagy hiányos, úgy kell tekinteni, mintha személyi azonosító egyáltalán nem került volna feltüntetésre. Ezen kötelező tartalmi elem hiánya miatt sem alkalmas a fellebbezés érdemi vizsgálatra.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, 224. § (2) és (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. október 30.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke