1444/2014. NVB határozat - Csóka Imre független jelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1444/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Csóka Imre független jelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdúböszörményi Helyi Választási Bizottság 96/2014. (X. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
 
A Hajdúböszörményi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 96/2014. (X. 13.) számú határozatában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva megállapította a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Hajdúböszörmény településen a 6. számú egyéni választókerület választásának eredményét.
 
II.
 
A beadványozó 2014. október 25-én a Nemzeti Választási Bizottság részére megküldött jogorvoslati kérelmet nyújtott be. Beadványában rögzítette, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán Hajdúböszörmény 6. számú egyéni választókerületében indult független jelöltként. A HVB eredményt megállapító döntése alapján a második legtöbb szavazatot elnyerő jelölt volt. Mivel külföldre kellett utaznia így sms-ben fordult a HVB-hez a szavazatok újraszámlálását kérve, ez azonban állítása szerint nem történt meg.
Jelen fellebbezésének oka, hogy az eredményt megállapító jegyzőkönyv adatai szerint, a választókerületben szavazóként megjelent választópolgárok száma: 875, az urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 874, az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 21, az érvényes szavazólapok száma: 853. A fellebbező rögzítette, hogy a jegyzőkönyv adatai szerint 1 szavazat hiányzik, és emiatt akarta kérni az újraszámolást, mivel a mandátumot szerzett jelölt és közte mindössze pár szavazat döntött.
 
III.
 
A jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 
A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdései az alábbiakat rögzítik.
 
A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni, úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a HVB eredményt megállapító döntése ellen, ahogyan a HVB határozatának a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatása is tartalmazza, 2014. október 16-án 16.00 óráig lehetett volna fellebbezést benyújtani. A választási eljárásban a Ve. által meghatározott határidők jogvesztők, vagyis a határidő elmulasztása a jogosultság megszűnéséhez vezet. Ha a határidő lejárt, kimentésnek, igazolásnak nincs helye, abban az esetben sem, ha a beadványozó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a HVB 96/2014. (X. 13.) számú határozata ellen 2014. október 25-én benyújtott fellebbezés elkésett volt.
 
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a HVB határozata elleni fellebbezés a Ve. hivatkozott rendelkezése alapján a HVB-nél, vagy a 231. § (3) bekezdése alapján, az annak elbírálására jogosult Hajdú-Bihar Megyei Területi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: TVB) terjeszthető elő. Fellebbezés esetében az áttétel lehetőségét a törvény kizárja.
 
A Bizottság megállapítja, hogy annak ellenére, hogy a HVB határozata pontos tájékoztatást nyújtott a fellebbezés benyújtásának helyéről, a beadványozó kérelmét nem a HVB-hez és nem a TVB-hez nyújtotta be, hanem a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 
A 224. § (3) bekezdés a) és c) pontjai szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját és magánszemély beadványozó esetén a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja tehát a fellebbezés kötelező elemeként nevesíti a kérelem benyújtójának személyi azonosító jelét. A fellebbező ezen adatának megléte többek között az érdemben való bírálat egyik feltétele is.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a beadványozó személyi azonosító jelét.
 
A fellebbezésnek a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalapjával kapcsolatban a Bizottság az alábbiakat rögzíti.
 
A Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a fellebbezés indokai között az első fokon eljáró választási bizottság által hozott határozat jogellenessége szerepelhet. Az eredmény elleni jogorvoslatok esetében a fellebbezés hivatkozási alapjait a Ve. 241. § (2) bekezdés a) és b) pontja taxatíve rögzíti.
 
A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelmében jogszabálysértésre való hivatkozás, konkrét bizonyíték és jogi okfejtés nélkül indítványozza a szavazatok újraszámlálását. A Nemzeti Választási Bizottság következetes, a Kúria által is megerősített joggyakorlata szerint önmagában azonban a szavazatkülönbség alacsony mértéke nem eredményezheti a választókerületben leadott szavazatok újraszámolását.
 
A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó fellebbezése konkrét, a Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti jogszabálysértésre való hivatkozást nem tartalmaz.
 
A Ve. 231. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjai szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, ha nem a Ve. 224. § (1) bekezdése szerinti választási bizottsághoz nyújtották be, illetve ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 
Tekintettel arra, hogy a beadványozó fellebbezése elkésett volt, azt a kérelmező nem a megtámadott határozatot hozó HVB-hez nyújtotta be, valamint a fellebbezés nem tartalmazta sem a fellebbező személyazonosító számát, sem a jogszabálysértésre való hivatkozást, ezért a jogorvoslati kérelmet a Bizottság a Ve. 231. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontján, a 224. § (1), (2) bekezdésein, a (3) bekezdés a) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés b), c) és d) pontján és a (3) bekezdésén, a 241. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. október 26.
 
 
 
                                                                                        Prof. Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke