1441/2014. számú NVB határozat az A. Cs., K. F., P. A. és K. J. magánszemélyek által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1441/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az A. Cs., K. F., P. A. és K. J. magánszemélyek (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei Területi Választási Bizottság 66/2014. (X. 15.) számú határozatát megváltoztatja oly módon, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
 
A beadványozók 2014. október 4-én 16 óra 15 perckor kifogást nyújtottak be Lovászi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB) címezve. Kérelmük arra irányult, hogy a HVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmét állapítsa meg, valamint Lovászi 1-es szám szavazókörben a polgármester-választás eredményét semmisítse meg. Kifogásukban előadták, hogy 2014. október 7-én több választópolgár a kifogáshoz csatolt, megítélésük szerint rágalmazó és a becsületsértő szórólapot, illetve nyílt levelet kapott. Ugyanezt a kifogásolt szórólapot még 2014. október 8-án és 2014. október 11-én is terjesztették, illetve Lovásziban, különböző helyszíneken - buszmegállóban, lakótelepi hirdetőtáblán - közzétették. A beadványozók álláspontja szerint a szórólap alkalmas volt a választópolgárok megtévesztésére és az ebből kifolyólag a választások eredményére is hatással lehetett. Kérték, hogy a HVB adjon helyt kifogásuknak.
A Lovászi Helyi Választási Iroda vezetője 2014. október 15-én elektronikus úton küldte meg a Zala Megyei Területi Választási Iroda vezetője részére a beadványt.
 
II.
A Zala Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a jogorvoslati kérelmet egyrészt a HVB polgármester-választás eredményét megállapító, 30/2014. (X. 13.) számú határozata elleni fellebbezésként, valamint kifogásként értékelte.
A kifogás tekintetében a TVB hatáskörét megalapozó szabályként a Ve. 213. § (1) bekezdését jelölte meg, míg a fellebbezés tekintetében a 307/P. § (2) bekezdés c) pontját. Mindkét kérelem tekintetében megállapította, hogy azok nem tartalmazzák a kérelem benyújtóinak személyi azonosítóját, ezért azokat a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára való hivatkozással, 66/2014. (X. 15.) számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A TVB egységesen rendelkezett a határozata elleni jogorvoslat lehetőségéről és jogorvoslati fórumként a Pécsi Ítélőtáblát nevezte meg.
 
A beadványozók a TVB határozatával szemben 2014. október 18-án 13 óra 47 perckor bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. Beadványukban rögzítették, hogy kifogásukat a TVB határozatában foglaltakkal ellentétben 2014. október 14-én 15 óra 58 perckor nyújtották be és nem 16 óra 15 perckor. Rögzítették továbbá, hogy a 2014. október 14-én kelt kérelmük nem a HVB eredményt megállapító döntése elleni fellebbezés volt, hanem a polgármester-választást érintő kifogás. Mindezek alapján megítélésük szerint jogorvoslati kérelmükben a HVB lett volna jogosult eljárni. Állításuk alátámasztása érdekében hivatkoztak a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontjára. Megítélésük szerint azáltal, hogy a TVB másodfokon bírálta beadványukat, a jogorvoslathoz való joguk is sérült. A beadványozók nem vitatták a TVB azon megállapítását, hogy a 2014. október 14-én benyújtott kérelmük nem tartalmazta személyi azonosítójukat, azonban a TVB-nek a hatásköri szabályok megsértésére vonatkozó jogsértése olyan súlyos volt „mely a felülvizsgálatot megalapozza”. Jogsértésként a Ve. 307/P. § (1) bekezdés b) pontjának sérelmét nevezték meg. Jogorvoslati kérelmükben teljes mértékben fenntartották a 2014. október 14-én kelt beadványukban foglaltakat.
 
A Zala Megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) 2014. október 18-án kelt levelében a beadványozók személyesen, 2014. október 18-án 13 óra 47 perckor előterjesztett, a TVB 66/2014. (X. 15.) számú határozata elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az ügy előzményirataival együtt felterjesztette a Pécsi Ítélőtáblához.
 
Az Ítélőtábla 2014. október 20-án kelt és 2014. október 21-én, a Nemzeti Választási Bizottság részére elektronikus úton megküldött levélben a beadványozók jogorvoslati kérelmét elbírálás végett megküldte. A levélben rögzítésre került, hogy a TVB 66/2014. (X. 15.) számú határozatával a beadvány tartalma szerint kifogást bírált el, vagyis első fokú szervként járt el, ezért az az ellen előterjesztett kérelmet a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek kell tekinteni, melynek elbírálására a Ve. 307/P. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Nemzeti Választási Bizottság jogosult.
 
III.
 
A fellebbezés nem alapos.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása során a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a Bizottság a rendelkezésére álló iratanyagok és a beadványozók 2014. október 14-én kelt kifogása formai és tartalmi vizsgálatának eredményeképp az alábbi megállapításokat teszi.
 
A beadványozók 2014. október 14-én kelt beadványa egyértelműen, a Lovászi helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választással kapcsolatos kifogás volt, az a Lovászi Helyi Választási Bizottság 30/2014. (x. 13.) számú, a polgármester-választás eredményét megállapító döntés elleni fellebbezést nem tartalmazott. A beadvány egy jogsértőnek vélt, a kampánytevékenység körébe tartozó cselekménnyel összefüggésben indítványozta két választási eljárási alapelv sérelmének megállapítását és a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a kifogásnak helyt adó döntés esetén alkalmazható jogkövetkezmény alkalmazását.
 
A Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű és taxatív felsorolást tartalmaz a kifogás kötelező tartalmi elemeivel kapcsolatban. A jogszabályi rendelkezés szerint:
 
„A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.”
 
A Ve. 215. § c) pontja az érdemi elbírálás feltételéül szabja ezen elemek feltüntetését az első fokú jogorvoslati eljárást megindító kifogás esetében. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a kifogást, ha nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében felsorolt elemek valamelyikét. Tekintettel arra, hogy a beadványozók 2014. október 14-én kelt, a HVB-hez benyújtott közös kifogása a beadványozók személyi azonosító jelét nem tartalmazta, ezért az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
E tekintetben a Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy saját és a Kúria (Kvk.I.37.494/2014/2.;Kvk.II.37.325/2014/3.;Kvk.II.37.271/2014/2.;Kvk.II.37.326/2014/3.) következetesen alkalmazott joggyakorlata az, hogy a korábbi eljárásban nem szereplő, a jogorvoslati kérelem kötelező tartalmi kellékhiánya - jelen esetben a beadványozók személyi azonosítója - a későbbi jogorvoslati eljárásban nem pótolható. Mindez azt jelenti, hogy mivel a kifogástevők a kifogásban nem tüntették fel személyazonosító jelüket, ellenben azt a fellebbezésben megadták, azt a Nemzeti Választási Bizottság nem vizsgálhatta.
 
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a beadványozók 2014. október 14-én kelt beadványa az iratanyagon rögzített „ÉRKEZETT” jelzés mellett feltüntetett dátum alapján, mely év, hónap, nap, óra és perc megjelölést is tartalmaz, valamint a Lovászi Helyi Választási Iroda vezetőjének 2014. október 21-i nyilatkozata szerint is 2014. október 14-én 16 óra 15 perckor került benyújtásra.
A kifogásban sérelmezett cselekmények a beadványozók állítása szerint 2014. október 7-én, október 8-án és október 11-én történtek.
A Ve. 209. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései rögzítik, hogy a törvényben megállapított határidők jogvesztők, azok a határidők utolsó napján 16.00 órakor járnak le. Mindezek alapján a kifogásban megjelölt jogsértések elkövetése ellen legkésőbb 2014. október 14-én 16.00 óráig lehetett volna jogorvoslati kérelmet benyújtani.
Tekintettel arra, hogy a beadványozók a 2014. október 18-án benyújtott kérelmükben a kifogás 2014. október 14-én 16.00 óra előtti benyújtás tényét semmilyen módon nem bizonyították, ezért a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2014. október 14-én 16 óra 15 perckor a HVB-hez benyújtott kifogás elkésett volt.
A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, ha az elkésett.
A fent leírtak és a fellebbezéssel támadott határozatot megelőző eljárást megvizsgálva a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozók által 2014. október 14-én 16 óra 15 perckor benyújtott kifogás nem tartalmazta a beadványozók személyazonosító jelét és elkésett volt, ezért az a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint, a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontját alkalmazva, a TVB határozatát megváltoztatta és a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a TVB eljárása kapcsán az alábbiakat rögzíti. A Ve. 213. § (1) bekezdése nem általában rendelkezik választási szerveknek a kifogás áttételére vonatkozó hatásköréről, hanem kizárólag a kifogásnak a választási bizottságok közötti áttétele lehetőségét szabályozza. Mindezek alapján a választási iroda által valamely választási bizottsághoz megküldött kifogás nem jelenti a Ve. 213. § (1) bekezdése szerinti áttételt. Kifogás áttételére csak választási bizottságnak vagy annak felhatalmazása alapján a bizottság elnökének van jogosultsága. Csak az eljárásjogi szabályok megtartásával áttett kifogás keletkeztet eljárási kötelezettséget a választási bizottság számára.
A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 217. § (1) bekezdése kizárólag az azonos, egymással összefüggő tárgyú kifogások egyesítését teszi lehetővé azok együttes vizsgálata és elbírálása végett. Amennyiben egy beadvány eljárásjogi szempontból több különböző típusú jogorvoslati kérelmet is tartalmaz, tekintettel a különböző szintű jogorvoslati kérelmekre vonatkozó eltérő szabályozására (pl. az azokkal összefüggésében hozott döntések ellen benyújtható kérelmekkel szemben támasztott eltérő feltételekre) azok elbírálása csak külön-külön meghozott, a Ve. 46. §-a szerinti alakszerű határozatban lehetséges.
 
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Pécsi Ítélőtábla 2014. október 21-én, elektronikus úton megküldött levelén - melyben eljárás végett a beadványozók fellebbezését a Bizottság részére megküldte - az azt kiadmányozó tanácselnök neve mellett az „s. k.” jelzés szerepelt, oly módon, hogy a sajátkezűséget a hitelesítésre felhatalmazott tisztviselő aláírásával nem igazolta, továbbá az iraton az Ítélőtábla hivatalos bélyegzőlenyomata nem szerepelt. A Bizottság rögzíti azt is, hogy a beadványozók fellebbezése 2014. október 18-án került benyújtásra. Az Ítélőtábla hivatkozott, 2014. október 20-án kelt és 2014. október 21-én 12 óra 3 perckor megküldött levele és annak csatolmányai alapján a Nemzeti Választási Bizottságnak csak 2014. október 22-én nyílt lehetősége a másodfokú jogorvoslati eljárás lefolytatására.
 
IV.
A határozat a Ve. 209. § (1) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 213. §-án, a 215. § b) és c) pontján, a 217. § (1) bekezdésén, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2014. október 22.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke