144/2010. OVB határozat - B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
144/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. február 3-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országos Atomenergia Hivatal minden év augusztus hónapjában – a tudomány és a technika eredményeinek aktuális fejletségi szintjének figyelembevételével – számítsa ki és hozza nyilvánosságra azt, hogy a Paksi atomerőmű radioaktív hulladékainak végleges elhelyezésére szolgáló létesítményeinek – őrzést is magába foglaló – működési költségei, mennyi pénzbe fognak kerülni százezer év alatt?”
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 28/B. § (1) bekezdés értelmében országos népszavazás tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, az az Országos Atomenergia Hivatalra részére állapít meg kötelezettséget.
 
Tekintettel arra, hogy népszavazás csak az Országgyűlés tekintetében állapíthat meg jogalkotási feladatot, a kezdeményezés nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek.
 
Az Országos Választási Bizottság továbbá megállapítja, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés lehetetlen célra irányul.
 
Fentiekre tekintettel, mivel a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe az Nsztv. 10. § a) pontjai alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. § a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke