1439/2014. számú NVB határozat a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt közös listáján megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1439/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai utca 6.), az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.), a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.), a Párbeszéd Magyarországért Párt (1052 Budapest, Párizsi utca 6/b. VI. em. 1/a.) és a Magyar Liberális Párt (5000 Szolnok, Tarló út 14. I/3.) közös listáján megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt közös listáján megüresedett mandátumot Gőgös Zoltán részére kiadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Dr. Botka László István, az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt által állított közös pártlistán mandátumot szerzett.
A képviselő 2014. október 16. napján kelt levelében arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselői mandátumáról lemond.
Dr. Such György az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2014. október 16. napján, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének címzett levelével a képviselő lemondó nyilatkozatát megküldte.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. E § (2) bekezdése szerint a képviselő képviselői megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése alapján az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a kimondja, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt törvényes képviselője 2014. október 21. napján kelt, a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett írásbeli nyilatkozatában – a közös pártlistán szereplő jelölő szervezetek által mellékelten megküldött írásbeli meghatalmazás alapján – a lemondás okán megüresedett képviselői mandátum betöltésére a közös pártlista 44. helyén szereplő Gőgös Zoltánt jelölte meg.
Figyelemmel a Vjt., a Ve. és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény idézett és irányadó rendelkezéseire, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelölő szervezetnek az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán, a közös pártlistán megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, így a megüresedett mandátumot Gőgös Zoltán részére kiadja.
 
II.
A határozat a Ve. 207/A. §-án, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 100. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. október 22.
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke