1425/2014. számú NVB határozat a H. B. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1425/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a H. B. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozza a következő
 
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. október 18-án, elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Irodának címezve, amelyben jelezte, hogy a leánya még a választások előtt megkapta a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (továbbiakban: Bem Egyesület) küldeményét, amely egy szórólapot, egy minta szavazólapot, valamint a budapesti lengyel szavazókörök pontos címeinek felsorolását tartalmazta. Ezek után beadványozó 2014. október 15-én szintén megkapta a küldeményt, amely 2014. október 7-én került postázásra. Állítása szerint mindketten – és Kőbányán hozzájuk hasonlóan más választópolgárok is – kérték névjegyzéki adataik kampánycélra történő kiadásának letiltását. Álláspontja szerint ezen eljárás sérti a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit, amely szerint személyes adat csak hozzájárulás alapján kezelhető. Bizonyítékként előadta, hogy a kampányanyagot tartalmazó borítékon a nevük és lakcímük pontosan úgy szerepel, ahogyan azt az online regisztráció során megadták. A fentiekre hivatkozással kérte a szükséges jogi lépések megtételét.
II.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 209. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok annak utolsó napján 16 órakor járnak le.
Jelen esetben beadványozó a szavazás napja előtt kézbesített küldemény kapcsán nem jelölte meg a kézhezvétel napját. A szavazás napja után kézbesített küldemény esetében ugyan hivatkozott rá, és igazolta, hogy az 2014. október 7-én került postázásra, és hivatkozott arra, hogy azt 2014. október 15-én vette kézhez, azonban a kézhezvétel időpontjának alátámasztására nem csatolt semmilyen bizonyítékot. Ezen okból nem állapítható meg a Ve. 209. § (1) bekezdésében meghatározott három napos határidő kezdete sem. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó által benyújtott kifogás elkésettség miatt érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 208. §-a rögzíti, hogy a kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani.
A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó a kifogásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) illetve az Infotv. rendelkezéseit jelölte meg. Ezzel szemben a beadvány nem tartalmazza, hogy a kifogásolt magatartás a Ve. mely konkrét rendelkezéseibe ütközik, illetve az a Ve.-ben rögzített mely választási alapelv sérelmével jár. A Nemzeti Választási Bizottság e tárgykörben hivatkozik a Kúria Kvk.III.37.459./2009/2. számú végzésében foglaltakra, mely szerint a jogszabályt értelemszerűen a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan megjelölni, választási eljárási alapelv megsértése estén elegendő azok szövegszerű megnevezése. Mivel a kifogásban ezen kötelező tartalmi elem nem került feltüntetésre, a kifogás érdemi vizsgálatra ezen okból sem alkalmas.
A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó beadványában a kifogás tárgyaként a személyes adatokkal való visszaélést nevesítette. Jogellenes adatkezelés esetén a beadványozó az Infotv.-ben, mint speciális jogszabályban biztosított jogorvoslati rend szerint járhat el. A hivatkozott jogszabály 5. § (1) bekezdése szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. Az Infotv. 38. § (2) bekezdése rögzíti továbbá, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 139. §-a úgy rendelkezik, hogy a választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. Erre tekintettel a 2014. október 15-én érkezett küldemény esetén a választási bizottságok nem vizsgálhatják a kampányszabályok megsértését, mivel arra nem rendelkeznek hatáskörrel.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban foglaltak nem minősülnek választási ügynek - mivel azok elbírálása a fent részletezett okokból nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem -, így a kifogást ezen okból is érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § b), c) és d) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, illetve ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat az Infotv. 5. § (1) és 38. § (2) bekezdésén, a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésein, a 208. §-án, a 209. §-án, a 212. §-án, a 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2014. október 20.
 
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke