1422/2014. NVB határozat - Dr. Mihalecz Péter a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1422/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. Mihalecz Péter a Magyar Szocialista Párt (1066 Budapest, Jókai u. 6.), a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) és az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás u. 17-19.) képviselője által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 75/2014. (X.13.) határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviseletében 2014. október 9-én a Miskolci Helyi Választási Bizottságnak címzett kifogást nyújtott be, mely áttételre került a TVB-hez. Beadványozó előadta, hogy a „Fontos nekünk 6” elnevezésű kiadvány 2014. október 9-én impresszum nélkül történő terjesztése sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában rögzített alapelveket, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 46. §-át. Beadványozó kifogásához mellékelte a megjelölt kiadvány egy példányát. Mindezek alapján beadványozó indítványozta a jogszabálysértés megállapítását, a jogsértő további jogszabálysértéstől történő eltiltását és eljárás kezdeményezését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.
A TVB 75/2014. (X. 13.) sz. határozatában a kifogást elutasította, mivel a rendelkezésre álló adatok és a csatolt bizonyíték alapján nem látta bizonyítottnak a kifogásban megjelölt alapelvek sérelmét.
II.
Beadványozó 2014. október 16-án a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, mivel a TVB 75/2014. (X. 13.) sz. mérlegelési jogkörben hozott határozata nem meglapozott, illetve jogszabálysértő a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alapján. Beadványozó szerint a megjelölt kiadvány hiányosan tartalmazza az impresszumot, így az Mttv. rendelkezése szerint jogszabálysértő módon került terjesztésre. Beadványozó álláspontja szerint mivel a terjesztés anonim, ezáltal a választópolgárok számára megtévesztő, illetve „csorbítja a választások tisztaságát”, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget. Mindezek alapján beadványozó indítványozta a TVB határozatának megváltoztatását, illetve bírság kiszabását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A kifogás benyújtására jogosultak alanyi körét a Ve. 208. §-a szabályozza, mely szerint kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy azt Dr. Mihalecz Péter meghatalmazottként nyújtotta be a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezetek nevében. A Nemzeti Választási Bizottság az elsőfokú eljárás során mellékelt meghatalmazások alapján rögzíti, hogy beadványozó a megnevezett jelölő szervezetek nevében és képviseletében jogosult eljárni.
A Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, illetve jelölő szervezet esetében székhelyét.
A Bizottság megállapítja, hogy beadványozó kifogását a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezetek képviseletében eljárva nyújtotta be, azonban az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelölő szervezetek székhelyére vonatkozó adatot, mely a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásának feltétele.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.II.38.030/2014/3. számú határozatában foglalt érvelésre megjegyzi, hogy az a körülmény, mely szerint a jelölő szervezetek képviselőjétől származó meghatalmazásokban a jelölő szervezetek székhelye szerepel, nem pótolja a beadvány hiányosságát.
Fent kifejtettekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy beadványozó kifogása nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdése szerint kötelező tartalmi elemnek minősített, a jelölő szervezetek székhelyére vonatkozó adatot. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az elsőfokú eljárás során a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye.
Tekintettel arra, hogy beadványozó kifogása a Ve. 212. § (2) bekezdés c) pontja szerint kötelező tartalmi elemnek minősülő, a jelölő szervezetek székhelyére vonatkozó adatot nem tartalmazza, a Bizottság a TVB 75/2014. (X.13.) határozatát megváltoztatta és a kifogást a Ve. 215. § c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  
IV.
A határozat a Ve. 208. §-án, a 212. § (2) bekezdés c) pontján, a 215. § c) pontján, a 231. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 17.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke