1420/2014. NVB határozat - R. M. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1420/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság R. M. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 15-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a választások hivatalos honlapján 2014. október 13-án 1.00 órakor Dr. Szijártó Henrik Gyula szerepelt Böhönye település polgármestereként. Beadványozó szerint azonban aznap 5.00 órakor már egy másik személy került feltüntetésre a település polgármestereként. Beadványozó az önkormányzat összetételében is változást tapasztalt. Beadványozó állítása alátámasztására bizonyítékot nem mellékelt, mivel „mindezt maga a rendszer bizonyíthatja”.
Beadványozó 2014. október 15-én újabb beadványt küldött a Nemzeti Választási Bizottság részére, melyben pontosította lakcímére és a polgármesterre vonatkozó adatokat.
II.
A kifogás az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 212. § (2) bekezdése rendelkezik a kifogás kötelező tartalmi elemeiről, mely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, illetve központi névjegyzékben szereplő választópolgár esetén  lakcímét és személyi azonosítóját.
A Ve. fent hivatkozott rendelkezései alapján kifogás választásra irányadó jogszabály, a választás alapelveinek, illetve a választási eljárás alapelveinek megsértésére történő hivatkozással nyújtható be. A kifogás jogalapjának megjelölése a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja alapján az érdemi elbírálás feltétele.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy az nem tartalmazza a jogszabálysértés konkrét megjelölését. Beadványozó kifogását a választások hivatalos oldalán, a teljes feldolgozottság szintjét még el nem érő tájékoztató adatokra alapozta, amelyek a feldolgozás későbbi, 100%-os szintjén természetesen eltérhetnek. A beadvány jogszabálysértésre való hivatkozást, vagy jogi okfejtést, mely alapján kifogást tevő arra következtet, hogy a Nemzeti Választási Iroda által közzétett, a választás eredményével összefüggő közérdekű adatok nem megfelelőek, nem tartalmaz.
A Ve. 215. § c) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
Fent kifejtettekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 215. § c) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
III.
A határozat a Ve. 208. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 17.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke