142/2014. NVB határozat - L. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         142/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság L. S. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek részben helyt ad, a Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 16/2014. (II. 27.) számú határozatát megváltoztatja oly módon, hogy az elutasítás indokaként a választási bizottságok hatáskörének hiánya mint érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok helyett a választási jogszabálysértés hiányát jelöli meg.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2014. február 25-án kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy a „Polgári Zugló” megjelölésű időszakos hírlevél (a továbbiakban: Hírlevél) valótlan tényállításokat, Tóth Csaba egyéni választókerületi jelölt jó hírnevét sértő állításokat tartalmaz, ezáltal sérül a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, „rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye”. Ezen állításának bizonyítása céljából csatolta a Hírlevél érintett számának másolatát. A fentiekre hivatkozva kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és dr. Papcsák Ferencet, mint a Hírlevél felelős kiadóját tiltsa el a további jogszabálysértésektől.
Az OEVB a 2014. február 27-én tartott ülésén meghozott 16/2014. (II. 27.) számú határozatával a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB határozata a Ve. 215. § d) pontján alapult, mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. Az OEVB-nek az ülés jegyzőkönyvében kifejtett álláspontja szerint az ügy tárgya „sajtóhelyreigazítási-természetű”, valamint más jogágak körébe tartozik.
 
II.
 
Beadványozó 2014. február 28-án fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság változtassa meg az OEVB 16/2014. (II. 27.) számú határozatát. A fellebbezésben megismételte a kifogásában kifejtett álláspontját, valamint kifejtette, hogy az OEVB-nek a kifogást érdemben kellett volna vizsgálnia. Állítása szerint az OEVB ezzel elmulasztotta teljesíteni a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglalt, a választások tisztaságának biztosítására irányuló kötelezettségét.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy bár az OEVB helyesen állapította meg, hogy kérdés sajtó-helyreigazítási ügynek is minősül, illetve más jogágak körébe is tartozik, azonban választási ügynek is tekinthető, ezért helye van a Ve. szabályai alapján történő érdemi elbírálásnak. A Hírlevél a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 203. § 60. pontja alapján sajtóterméknek minősül. A Ve. 151. (1) bekezdése szerint a nem országosan terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogás elbírálására az országgyűlési képviselők választásán az illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság rendelkezik hatáskörrel. Ez alapján az OEVB rendelkezett a kifogás elbírálására határkörrel, ezért tévesen állapította meg a választási bizottságok hatáskörének hiányát és döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról a Ve. 215. § d) pontja alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Hírlevélben szereplő, a beadványozó által kifogásolt tartalom közlése nem valósít meg választási jogszabálysértést. A Hírlevél tartalma választási kampányanyagnak minősül, és politikai véleménynyilvánításokat tartalmaz. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Kvk.IV.37.468/2006/2. valamint Kvk.III.37.211/2006/3. számú határozatai megállapították, hogy a jelölő szervezetek választási programjának minősítése, a választási ellenfelek részéről történő értelmezése és magyarázata nem szolgálhat alapul a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás – mint választási alapelv – megsértésének megállapításához. Ezek a minősítések olyan feltételezett szándékokra is felhívhatják a választók figyelmét, amelyek megvalósulása bizonytalan, így tényszerűségük, vagy esetleges cáfolatuk bizonyítékokkal nem alátámasztható. A minősítések adott esetben szélsőségesen túlzó véleményt is megfogalmazhatnak. A beadványozó nem csatolt olyan bizonyítékot, amely alapján megállapítható lenne a választási eljárás keretein belül megtörtént és bizonyított jogi tényállítások valótlansága, ami a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) álláspontja szerint feltétele annak, hogy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének sérelme megállapításra kerüljön.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokokalapján - hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdésére - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 151. § (1) bekezdésén, 215. § d) pontján, 231. § (5) bekezdésén, az Mttv. 203. § 60. pontján, Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Kvk.IV.37.468/2006/2. és Kvk.III.37.211/2006/3. számú határozatain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke