142/2010. OVB határozat - B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
142/2010. határozata
 
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. február 25-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Nádor u. 2.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. február 2-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy külső katonai támadás illetve terrortámadás elhárítása céljából a paksi atomerőmű 15000 méteres körzetében folyamatosan 5000 fegyveres biztonsági őrnek kell tartozkodnia?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének. A népszavazásra bocsátott kérdésnek mind a választópolgár, mind a jogalkotó számára egyértelműnek kell lennie. Az egyértelműség követelményét a testület és az Alkotmánybíróság is a népszavazáshoz való jog alkotmányos garanciájaként értelmezi.
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés több szempontból sem felel meg az egyértelműség követelményének, mivel nem lehet eldönteni, hogy a népszavazási kezdeményezés mire irányulna.
 
A népszavazásra feltenni kívánt kérdésben a „külső katonai támadás illetve terrortámadás” veszélye, valamint bekövetkezése esetén a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényben (a továbbiakban: Alkotmány) feljogosított szervek kötelesek eljárni.
 
Az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése szerint pedig a Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme. Erre tekintettel a kérdésben foglalt „külső katonai támadás” bekövetkezése során nem fegyveres biztonsági őrök, hanem a Magyar Honvédség Alkotmányban rögzített feladata a külső támadással szembeni fellépés.
Ha a kérdés erre irányul, akkor a Magyar Honvédség helyett biztonsági őrök alkalmazása az Alkotmány módosítását tenné szükségessé.
 
Ha azonban a kérdés biztonsági őrök alkalmazására irányulna, ez nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, hanem az atomerőművet működtető gazdasági társaság döntése lehetne.
 
Az Országos Választási Bizottság az Nsztv 10. § c) pontja szerint, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alkotmány 40/A. § (1) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke