1416/2014. NVB határozat - P. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
 1416/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. J. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 174/2014. (X. 12.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó – dr. Tóth Béla képviselőjelölttel együtt – 2014. október 10-én úgynevezett kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának havilapja, a Leányfalu 2014. szeptember havi különkiadása miatt. A „kifogás” szerint a megjelölt sajtótermékben ajánlásszám szerinti sorrendben kerültek feltüntetésre a jelöltek. A „kifogást tevők” álláspontja szerint „az újságban leközölt sorrend befolyásolja a választókat” és az „érvényes ajánlások számának feltüntetése alkalmas a választók megtévesztésére, a kampány befolyásolására, mert egy nem létező erősorrendet sugall”.
A TVB 174/2014. (X.12.) határozatával a „kifogást” – a Ve. 215. § c) pontja alapján –érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazta a „kifogást tevők” személyi azonosítóját, mely a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint kötelező törvényi feltétel.
II.
Beadványozó a TVB 174/2014. (X.12.) határozata ellen 2014. október 15-én fellebbezéssel élt, melyben úgy nyilatkozott, hogy a megjelölt határozatban tárgyalt „kifogás”-t sem ő, sem a „kifogás”-ban megjelölt másik személy nem nyújtotta be. Beadványozó álláspontja szerint teljesen nyilvánvaló, hogy ismeretlen személy a nevükkel visszaélve nyújtott be „kifogás”-t. A határozat a TVB honlapján közzétételre került, melyben kizárólag nevük kezdőbetűi szerepelnek, de személyük így is egyértelműen beazonosítható. Mindezek alapján a határozat alkalmas arra, hogy „egyrészt a nagy nyilvánosság előtt, valamint Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője, aljegyzője, valamint választási bizottsága előtt rossz színben” tűnjenek fel. Beadványozó álláspontja szerint megvalósult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt, a jó hírnévhez való jog sérelme. Mindezek alapján beadványozó indítványozta a TVB határozatának hatályon kívül helyezését, valamint annak megállapítását, hogy az elsőfokon eljárt bizottság nem járt el körültekintően a határozat meghozatalakor.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a rendelkezik a kifogás benyújtására jogosult alanyi körről. A jogszabályi rendelkezés alapján kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Pest Megyei Területi Választási Iroda által a TVB fellebbezés elbírálása kapcsán felterjesztett iratanyagokból kiderül, hogy 2014. október 10-én a TVB-hez két „beadványozó”, dr. Tóth Béla és Pető János képviselőjelöltek neve alatt benyújtott „kifogás” érkezett. A két jelölt nevét beadványozóként feltüntetett irat papír alapon került előterjesztése, azonban sem a beadványozóként feltüntetett személyek aláírását, sem a kifogás kötelező tartalmi elemének számító, a „ kifogást tevők” személyi azonosító számát nem tartalmazta.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva –, mely szerint hatásköre a megtámadott határozat és a határozat meghozatalát megelőző eljárás vizsgálatára terjed ki – a beadványozó nyilatkozata alapján megállapítja, hogy a 2014. október 10-én előterjesztett „kifogás”-t nem a Ve. 208. §-ban rögzített alanyi körbe tartozó beadványozó terjesztette elő. A Ve.-nek sem a 208. §-a, sem más rendelkezése nem teremt lehetőséget arra, hogy adott személy más nevében, adatait felhasználva jogorvoslati kérelmet terjesszen elő. A Bizottság álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy a 2014. október 10-én a TVB-nél előterjesztett „kifogás”-t valójában nem az nyújtotta be, akinek neve és lakcímadata a „kifogás”-ban az eljárás kezdeményezőjeként szerepel, a TVB olyan jogorvoslati kérelmet bírált el, mely valójában, az abban megjelölt „beadványozó” szándéka nélkül került előterjesztésre.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a másodfokú eljárás során, a fellebbezésből vált nyilvánvalóvá, hogy valójában nem volt jogorvoslati kérelemnek minősíthető beadvány a TVB előtt. A 2014. október 10-én benyújtott kérelem ugyanis nem tartalmazta az azon beadványozóként feltüntetett személyek aláírását. A Bizottság álláspontja szerint az aláírás teremt kapcsolatot a papírra vetett jognyilatkozat és az aláíróként, beadványozóként feltüntetett természetes személy között. Tekintettel arra, hogy a 2014. október 10-én benyújtott „beadvány” azon beadványozóként feltüntetett személyek aláírását nem tartalmazta, ezért az jogorvoslati eljárás megindítására nem volt alkalmasak, érvényes jogorvoslati kérelemként nem lett volna értékelhető. E szempontra a Bizottság álláspontja szerint a TVB-nek a „beadvány” formai vizsgálata során figyelemmel kellett volna lennie.
Fentiekből következik, hogy a TVB a valós szándék nélkül, kifogásként nem értékelhető beadvány elbírálása során hatáskör hiányában járt el, mely tény azonban csak a másodfokú eljárásban, a beadványozó 2014. október 14-én, a Pest Megyei Területi Választási Iroda részére megküldött kérelmében derült ki a választási szervek számára.
A Ve. 215. § d) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2014. október 10-én benyújtott „kifogás” esetében – a másodfokú eljárásban feltárt tényállás alapján – a TVB hatáskör hiányában járt el, tekintettel arra, hogy határozata meghozatala során egy a „kifogás”-ban megjelölt „beadványozók” aláírása, szándéka és tudta nélkül előterjesztett, kifogásként ezért nem értékelhető beadványt bírált el, melyre a Ve. irányadó rendelkezései alapján egyik választási bizottság sem rendelkezik hatáskörrel.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság helybenhagyja a TVB érdemi vizsgálat nélküli elutasító döntését a „kifogás” vonatkozásában, azonban annak jogalapjaként a Ve. 215. § d) pontját jelöli meg.
IV.
A határozat a Ve. 208. §-án, a 215. § d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 15.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke