1414/2014. NVB határozat - az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma meghatalmazottja, Kiss Jánosné által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1414/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma meghatalmazottja, Kiss Jánosné (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság 58/2014. (X. 13.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Baranya Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 329. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva 58/2014. (X. 13.) számú határozatával megállapította a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Baranya megyei eredményét. A TVB határozatának mellékletét képző jegyzőkönyv szerint a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán megszerezhető hét mandátumból ötöt a LUNGO DROM, egyet az MCF és szintén egy mandátumot az ÉKE jelölő szervezet szerzett. 
 
II.
 
A TVB határozata ellen a beadványozó 2014. október 14-én élt fellebbezéssel. Jogorvoslati kérelmét az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma meghatalmazottjaként nyújtotta be. Beadványában előadta, hogy 2014. október 13-án az „internetes választási oldalon” délután négy óráig azt látták, hogy jelölő szervezete két mandátumot szerzett a területi választások eredményeként, majd késő este a tájékoztató adatok szerint már csak egyet. A beadványozó előadta, hogy szervezete két és félszer annyi szavazattal rendelkezett, mint az ÉKE jelölő szervezet, ennek ellenére mindkét szervezet ugyanannyi mandátumot szerzett. Rögzítette továbbá azt is, hogy más megyékben, ahol az MCF hasonló számú szavazatot szerzett, mint Baranya megyében, az ott megszerzett szavazatok több mandátumot eredményeztek. A beadványozó vitatta a Baranya megyében történt mandátumkiosztást és kérte, hogy a szavazatok kerüljenek újraszámlálásra, melyen amennyiben lehetséges, a szervezet képviselője is részt kíván venni.
 
III.
 
A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 
A Ve 223. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a fellebbezés indokai között az első fokon eljáró választási bizottság által hozott határozat jogellenessége szerepelhet. Az eredmény elleni jogorvoslatok esetében a fellebbezés hivatkozásai alapjait a Ve. 241. § (2) bekezdés a) és b) pontjai taxatíve rögzítik.
 
A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
 
A Ve. 76. § (2) bekezdés d) pontja előírja, hogy a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a www.valasztas.hu oldalon folyamatosan közzéteszi a szavazással és a választás eredményével összefüggő közérdekű adatokat, így többek között a jegyzőkönyvek tartalmát. Mindez a választás teljes folyamatának nyilvánossága és átláthatóságának követelményéből következik, mely megköveteli, hogy a közérdekű választási anyagok azonnal és a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé váljanak. A folyamatos közzététel azonban azt eredményezi, hogy az adatok, melyek tájékoztató jellegűek, folyamatosan változnak.
 
A Ve. 329. § (2) bekezdése alapján a területi nemzetiségi választás eredményét a TVB állapítja meg. Az eredmény-megállapítás pedig, ahogyan az a TVB határozatában is rögzítésre került, az adott nemzetiség területi nemzetiségi önkormányzati választása eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek, valamint a TVB által végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv adatainak összesítése alapján történik. A TVB azt is rögzítette, hogy a listák által megszerezhető mandátumok száma a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 66. § (2) bekezdésében meghatározott eljárással került megállapításra.
 
A TVB eredmény-megállapításának alapjául szolgáló jegyzőkönyvek az NVR-ben folyamatosan rögzítésre kerültek, azok adatai pedig megjelentek a www.valasztas.hu oldalon is. A honlapon azonban minden esetben jelzésre kerül, hogy a területi választás eredménye tekintetében közzétett adatok tájékoztató adatok, és, hogy azok feldolgozottsága milyen szinten áll. Ezen adatok az illetékes választási bizottság eredményt megállapító döntése meghozataláig, ahogyan azt a honlap is tartalmazza, tájékoztató jellegűek, véglegesnek nem tekinthetők.
 
A beadványozó fellebbezését a választások hivatalos oldalán, száz százalékos feldolgozottsági szinten nem lévő adatokra alapozta, illetve arra, hogy szervezete a Baranya megyében elért szavazatszámmal más megyében egynél több mandátumot szerzett. Azonban jogszabálysértésre való hivatkozást, vagy jogi okfejtést, mely alapján arra következtet, hogy a szavazatszámlálás vagy eredmény-megállapítás nem a Nektv. illetve a Ve. szabályainak megfelelően történt, nem.
 
A Bizottság álláspontja szerint a beadványozó érvelései sem a szavazatszámláló bizottságok szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltát, sem a szavazóköri eredmények összesítésére vagy a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértését nem támasztják alá, megállapítható, hogy a fellebbezése konkrét, a Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti jogszabálysértésre való hivatkozást nem tartalmaz.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja rögzíti továbbá, hogy amennyiben a fellebbezés jelölő szervezet képviseletében kerül benyújtásra, úgy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 231. § (1) bekezdésének d) pontja az érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítást fűzi jogkövetkezményként ahhoz, amennyiben a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a nyilvántartásba-vételi számot.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az MCF A Magyarországi Cigányok Országos Fóruma egyesületet a Nemzeti Választási Bizottság 2014. augusztus 11-én vette jelölő szervezetként nyilvántartásba a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán. A beadványozó a jelölő szervezetnek a Nemzeti Választási Rendszerben (a továbbiakban: NVR) is rögzített meghatalmazottja, aki jogosult a szervezet nevében és képviseletében országos illetékességgel eljárni. A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó fellebbezését a jelölő szervezet képviseletében eljárva nyújtotta be, azonban a szervezet adatai közül csak a szervezet székhelyét adta meg, bírósági nyilvántartásba-vételi számát nem.
 
Tekintettel arra, hogy a beadványozó fellebbezése sem a jogszabálysértésre való hivatkozást, sem a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát nem tartalmazza, melyek a Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei, a jogorvoslati kérelmet a Bizottság a Ve. 231. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.
 
 
IV.
 
A határozat a Nektv. 66. § (2) bekezdésén, a Ve. 76. § (2) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § d) pontján, a 241. § (2) bekezdésén, a 329. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 15.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke