1413/2014. NVB határozat - Windhager Károly főszerkesztő, a Windhager Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1413/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Windhager Károly főszerkesztő, a Windhager Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 177/2014. (X. 12.) számú határozatát megváltoztatja és a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Csák Zoltán, a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület képviselője 2014. október 9-én 14 óra 57 perckor Kerepes Város Helyi Választási Bizottságához (a továbbiakban: HVB) kifogást nyújtott be a Windhanger Kft., a Kerepesi Vélemény című kiadvány kiadója ellen. Kifogásában előadta, hogy nevezett orgánum megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvet a 2014. szeptemberi számában. A Kerepesi Vélemény, mely az Önkormányzat hivatalos lapja, a 2014. szeptemberi lapszámában bemutatta a kerepesi önkormányzati választáson induló jelölteket. Franka Tibor, az Összefogás Kerepesért Egyesület (a továbbiakban: ÖKE) polgármesterjelöltje a 4., 5., 6. oldalon, összesen 2,5 oldalon, 1,5 oldallal több felületen szerepelt, mint politikai riválisai. Balkai Kálmán képviselőjelölt a 8. oldalon „helyesbítésként”, Kis Károly képviselőjelölt a 9. oldalon „Ilonka néni 90 éves” című cikkel, Farkas Domonkos képviselőjelölt „szövetségben a városért” című írásával nagyobb terjedelemben jelent meg, mint a többi képviselőjelöltek. Ezzel szemben az egységes megjelenési tájékoztató szerint a képviselőjelöltek 1000 karakterig, míg a polgármesterjelöltek 2000 karakterig ingyen jelenhettek meg a kiadványban. A kifogástevő rögzítette továbbá, hogy a kifogás tárgyává tett lapszámot a szerkesztő 2014. október 9-én küldte meg elektronikus úton a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület részére, melyet kifogásához is csatolt. Mindezek alapján kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
A kifogást a HVB 2014. október 9-én, jegyzőkönyvben foglalt döntéssel áttette elbírálás véget a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB).
A TVB a kifogást megvizsgálva annak helyt adott, és megállapította, hogy a Kerepesi Vélemény önkormányzati havilap 2014. szeptemberi számában az ÖKE jelölő szervezet jelöltjeivel, különösen a Franka Tibor polgármesterrel készült cikkekkel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt választási eljárási alapelvet. A TVB eltiltotta a Kerepesi Vélemény önkormányzati havilapot a további jogsértéstől, és kötelezte határozata rendelkező részének a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon való közzétételre.
II.
Beadványozó 2014. október 13-án 16 óra 14 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen.
Fellebbezésében vitatta a TVB azon megállapítását, mely szerint az újság megsértette volna az esélyegyenlőség követelményét. A beadványozó rögzítette, hogy az újság főszerkesztői indítvány alapján ingyenes megjelenést biztosított - éppen az esélyegyenlőség érdekében - minden jelöltnek a bemutatkozásra. A polgármesterjelölteknek fél oldalt, a képviselőjelölteknek negyed oldalt ajánlottak fel, mely lehetőséggel minden jelölt élt. Ezen felül fizetett politikai hirdetést is közzétett a sajtótermék. A beadványozó rögzítette, hogy a kifogás tárgyává tett írások nem kampánycélú írások voltak. A 2014. szeptemberi lapszám nem egy választási különszám volt, hanem változatlanul önkormányzati, közéleti, tájékoztató lap. Így közöltek benne olyan írásokat, cikkeket, melyek a lakosság tájékoztatását szolgálták. Megítélése szerint a kifogásolt írások is ilyenek voltak, amelyeket a választási bemutatkozó anyagoktól jól elkülönítve tartalmazott az újság. A fellebbező egyenként reagált beadványában a kifogásban megjelölt cikkekre, és kifejtette, hogy azok mely okból nem sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eljárási alapelvet.
A beadványozó előadta továbbá, hogy a kifogás tárgyává tett írások olyan tájékoztatások, amelyek a lakosság számára fontos, vagy érdekes közéleti témákat érintenek, és amelyek szorosan nem kapcsolódnak a választásokhoz, ezért nem eredményezhették az esélyegyenlőség megsértését. A szerkesztőség a kifogásban foglaltakkal ellentétben igyekezett az esélyegyenlőséget megteremteni azáltal, hogy minden jelölt számára ingyenes bemutatkozási lehetőséget biztosított. Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy változtassa meg a Pest Megyei Területi Választási Bizottság döntését.
A Nemzeti Választási Iroda a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében felhívta a kifogás tárgyává tett lap főszerkesztőjét, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Kerepesi Vélemény c. sajtótermék 2014. szeptemberi száma mikor jelent meg. A főszerkesztő nyilatkozata szerint a Kerepesi Vélemény c. kiadvány 2014. szeptemberi száma 2014. október 2-án jelent meg.
III.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. (1) és (3) bekezdései szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok annak utolsó napján 16 órakor járnak le.
A Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozata és az első fokú eljárás kapcsán először azt vizsgálta meg, hogy a kifogás a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, vagyis a vélelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 3 napon belül került-e benyújtásra.
E vizsgálat kapcsán a Nemzeti Választási Bizottság figyelemmel volt a 985/2014. számú határozatában, az azt helyben hagyó, a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésében, valamint a 1351/2014., 1368/2014. számú NVB határozatokban is alkalmazott jogi álláspontjára. A Bizottság e döntéseiben, melyet a Kúria is megerősített, rögzítette azon álláspontját, mely szerint a nyomtatott sajtótermékek esetén a Ve. 209. § (1) bekezdésében hivatkozott, a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésének időpontja nem az az időpont, amikor a kifogás tárgyává tett sajtótermékhez a kifogástevő hozzájutott, hanem az a nap, amikor az megjelent, terjesztését megkezdték.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kerepesi Vélemény c. kiadvány, annak főszerkesztője nyilatkozata szerint 2014. október 2-án jelent meg.
A HVB elnökének a kifogás áttételéről rendelkező levele, valamint a TVB határozata indokolásában is rögzítésre került, hogy a kifogás 2014. október 9-én 14 óra 57 perckor kerül benyújtásra.
A Nemzeti Választási Bizottság fentiek alapján megállapítja, hogy a TVB a kifogás formai vizsgálata során tévesen jutott arra a megállapításra, hogy a kifogástevő által jogorvoslati kérelmében megjelölt időpontot –, mely az újságnak a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület részére való, elektronikus úton való megküldése volt – a Ve. 209. § (1) bekezdésében rögzített időpontként, vagyis a jogsértés elkövetésének időpontjaként vette figyelembe.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Bizottság Kúria által is megerősített joggyakorlata szerint, amennyiben a jogorvoslat tárgya a nyomtatott sajtótermékben megjelent tartalom, úgy a kérelem benyújtására nyitva álló határidő a kiadvány megjelenésének, terjesztésének napját követő harmadik nap 16.00 órakor jár le, ezért a Kerepesi Vélemény c. kiadvány 2014. szeptemberi számával kapcsolatos kifogást, – tekintettel annak 2014. október 2-i megjelenésére – 2014. október 5-én 16.00 óráig lehetett volna benyújtani.
A Ve. 43. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást.
A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB nem megfelelően tárta fel a kifogás elbírálása kapcsán a tényállást, és a rendelkezésére álló adatokból és bizonyítékokból tévesen vonta le azt a jogi következtetést, mely szerint a kifogás érdemi vizsgálatra alkalmas volt.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Csák Zoltán, a Szilasligeti Teleház Közhasznú Egyesület képviselője által 2014. október 9-én 14 óra 57 perckor a HVB-nél elektronikus úton előterjesztett, a Kerepesi Vélemény c. sajtótermék 2014. szeptemberi számával kapcsolatos kifogása elkésett volt, ezért a TVB-nek azt a Ve. 215. § b) pontjában foglaltak alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.
A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatának megváltoztatásáról és a kifogás érdemi vizsgálat nélkül történő elutasításáról döntött.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, a 43. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 215. § b) pontján, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 15.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke