1410/2014. NVB határozat - Góra Balázs, a Magyar Szocialista Párt képviselője által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1410/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Góra Balázs, a Magyar Szocialista Párt képviselője (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 12-én a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnak (a továbbiakban: TVB) címzett kifogást nyújtott be a „Zalatáj Kiadó” internetes sajtótermékben 2014. október 10-én megjelent médiatartalom miatt, melyben a cikk írója „összemossa az MSZP Zalaegerszegi kampányújságában megjelent cikket egy ismeretlen tettes által Zalaszentiván településen elkövetett esettel”. Beadványozó előadta, hogy a sajtótermék nem tesz eleget a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelmények, mivel a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: MSZP) számára 2014. szeptember 25. és október 11. között lényegesen kevesebb megjelenési lehetőséget biztosított, mint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek számára. Kifejtette, hogy „amennyiben a FIDESZ-KDNP jelötjeivel készített cikkek fizetett reklámok, úgy azokon nincsen feltüntetve a politikai hirdetés felirat.” Beadványozó bizonyítékként megjelölte a sajtótermék internetes elérhetőségét (www.zalatajkiado.hu).
Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint megállapítható a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), e) és c) pontjának sérelme. Beadványozó indítványozta a sajtótermékkel szemben jogszabálysértés megállapítását, a határozat közzétételét és bírság kiszabását.
II.
A TVB elnöke a jogorvoslati kérelmet 2014. október 12-én áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz, hivatkozva a Ve. 213. § (1) bekezdésére, mely szerint „ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel (…), az ügyet átteszi az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz”.
III.
A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), illetve a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelölő szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy azt beadványozó „a Magyar Szocialista Párt, mint jelölő szervezet” képviselőjeként nyújtotta be, így a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerint a kérelemben a jelölő szervezet székhelyének és bírósági nyilvántartásba-vételi számának megjelölése kötelező törvényi feltétel.
A jogorvoslati kérelemben azonban nem az MSZP jelölő szervezet székhelyének, hanem a Zalai Megyei Területi Szövetségének címe került feltüntetésre, amely azonban önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy a jelölő szervezet bíróság nyilvántartásba-vételi számát a beadvány szintén nem tartalmazza.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelemben a beadványozó nem jelölte meg a Ve. fent hivatkozott rendelkezésében megjelölt, a jelölő szervezet székhelyére és bírósági nyilvántartásba-vételi számára vonatkozó adatokat.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy beadványozó kifogása második részében hivatkozott a sajtótermékben 2014. szeptember 25. és október 11. között megjelent cikkekre, melyek véleménye szerint sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, az „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelv követelményét. Beadványozó bizonyítékként az internetes sajtótermék elérhetőségét jelölte meg.
A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy média-jogorvoslat esetén a kifogást tevő számára ugyan elegendő a törvénysértés bizonyítékául szolgáló médiatartalom megjelölése, azonban ez nem egyenértékű egy internetes sajtótermék elérhetőségének – www.zalatajkiado.hu – megadásával. Amennyiben beadványozó a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv követelményének megsértésére hivatkozik, szükséges a kifogásban megjelölt időszakban megjelent, beadványozó által kifogásolt valamennyi cikk, tudósítás, kiadvány megjelölése.
Fent kifejtettekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem foglalja magában a tényállás tisztázáshoz szükséges, a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv megsértésére vonatkozó bizonyítékot.
Összességében a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt, érdemi elbíráláshoz szükséges tartalmi elemeket.
A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 215. § c) pontjára hivatkozva – a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megjegyzi, hogy a jogorvoslati kérelem tárgya a www.zalatajkiado.hu internetes sajtótermékben megjelent médiatartalom. A sajtótermék a Zala megyében történt eseményekről, az ott élő választópolgárok mindennapjait érintő történésekről ad tudósítást, illetve a honlapon elérhető valamennyi, a Zalatáj Kiadó gondozásában megjelent megyei havilap. Mindezek alapján a jogorvoslati kérelemben megjelölt médiatartalmak kifejezetten a 2014. évi megyei önkormányzati választáshoz kapcsolódnak, így annak elbírálására – a Ve. 307/P. § (2) bekezdés a) pontja szerint – a TVB rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Fentiekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint helytelenül állapította meg a TVB hatáskörének és illetékességének hiányát.
 
IV.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés b), c) és d) pontján, a 215. § c) pontján, a 307/P. § (2) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 15.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke