1409/2014. számú NVB határozat a dr. Issekutz Sarolta elnök által képviselt Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelölő szervezet által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1409/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Issekutz Sarolta elnök által képviselt Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelölő szervezet (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 10-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy az örmény nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán bűncselekmény gyanúja merült fel. Állítása szerint az Armenia Népe Kulturális Egyesület, a Kilikia Egyesület valamint az Örmény Ifjúsági Egyesület olyan közleményt bocsátott ki, amely a hazai örménység kettészakadásáért beadványozót tette felelőssé. Beadványozó előadta továbbá, hogy jogsértéseket tapasztalt az örmény nemzetiségű választók regisztrációja során is. Állítása szerint a fent említett jelölő szervezetek „kb. 100 főnyi örmény támogatottsággal” akarják a kizárólagos hatalmat és a hozzá járó anyagiakat maguknak megszerezni, ami a választások tisztasága elleni eljárásnak minősül. Erre tekintettel kérte az említett jelölő szervezeteknek, illetve azok jelöltjeinek és listáinak a nyilvántartásból történő törlését.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy dr. Issekutz Sarolta a kifogást az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviseletében nyújtotta be, így az utóbbi minősül beadványozónak. A Ve. fent hivatkozott rendelkezése jelölő szervezet vagy más szervezet beadványozó esetében előírja annak bírósági nyilvántartási számának feltüntetését a kifogásban. A kifogást megvizsgálva megállapítható, hogy beadványozó a hivatkozott kötelező tartalmi elemet elmulasztotta feltüntetni.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás a fent hivatkozott kötelező tartalmi elem hiányában érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontján, 215. § c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke