1408/2014. számú NVB határozat a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnöke Kozsnyánszky János által benyújtott kifogások tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1408/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnöke Kozsnyánszky János (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogások tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 11-én 6 óra 59 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a RUKISÖSZ (a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület) jelölő szervezet 2014. október 10-én Edelényben terjesztett szórólapjaival kapcsolatban. A beadványozó előadta, hogy Edelényben a nemzetiségi listán szereplő 91 főből 88 fő kérte, hogy kampány célú anyagokkal jelölő szervezet ne keresse őket, ezzel szemben 35 fő jelezte, hogy a tiltás ellenére kapott ilyen jellegű levelet.
Kifogástevő előadta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 317. § (2) bekezdés a) pontja és (3) szerint szolgáltatott névjegyzéki adatok kampánycélú felhasználása törvénysértő. Leveléhez csatolt egy olyan szórólap másolatát, mely tartalmilag, formailag azonos az Edelényben terjesztett szóróanyaggal.
Beadványozó kérte a Ve. 219. §-a szerinti a maximális összegű bírság kiszabását a RUKISÖSZ nemzetiségi jelölő szervezetre, figyelembe véve az érintettek körének magas számát.
A kifogástevő 2014. október 11-én 18 óra 59 perckor a kifogását kiegészítette az Edelényben kiküldött kampánycélú levelek elektronikus másolatával és a RUKISÖSZ által lepecsételt borítékokkal. Álláspontja szerint további borítékok beérkezése is várható, ugyanis további 10 személy jelezte a jogsértést.
Beadványozó 2014. október 12-én 12 óra 52 perckor kifogását ismételten kiegészítette a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági határozat számával.
Beadványozó 2014. október 12-én 12 óra 39 perckor elektronikus úton ismételten kifogást nyújtott be a RUKISÖSZ jelölő szervezet Múcsony községben folytatott kampány tevékenyégével kapcsolatban. Az első kifogásban megfogalmazottakkal megegyezően előadta, hogy álláspontja szerint jogsértő a RUKISÖSZ Múcsonyban kifejtett tevékenysége.
E beadványát 2014. október 12-én 12 óra 51 perckor ismételten kiegészítette a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének nyilvántartásba vételre vonatkozó bírósági határozat számával.
II.
Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati kérelmek és azok kiegészítései is a RUKISÖSZ (a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület) jelölő szervezet kampány tevékenységét, ugyanazon jogszabályi rendelkezések és jogsértések vonatkozásában kifogásolta, továbbá azok tárgya összefüggő, ezért a Nemzeti Választási Bizottság – tekintettel a Ve. 217. § (1) bekezdésére – azoknak egy eljárásban történő elbírálása végett, a kifogások egyesítéséről döntött.
A kifogások az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálhatók.
A Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 215. §-ának c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket.
A rendelkezésre álló iratanyagból egyértelműen megállapítható, hogy a kifogásokat a beadványozó nem magánszemélyként, hanem a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökeként, az általa képviselt jelölő szervezet nevében nyújtotta be. Beadványozó az először benyújtott kifogásában megadta ugyan a lakcímét és a kifogása kiegészítésben a személyi azonosító számát is, azonban a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi száma sem a kifogásokban, sem azoknak a későbbiekben megküldött további kiegészítéseiben sem került feltüntetésre.
A Bizottság hangsúlyozza, hogy a benyújtott kifogások kiegészítésében sem a szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát adta meg a kifogástevő – mely a Ve. 212. § (2) bekezdés d) pontja alapján a kifogás kötelező tartalmi elemének minősül – hanem a szervezetnek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzés számát.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy amennyiben a beadványozó egy adott szervezet képviseletében kívánt volna eljárni, úgy annak bírósági nyilvántartásba-vételi számát lett volna köteles feltüntetni a Ve. vonatkozó rendelkezése szerint, a kifogásokban azonban e kötelező tartalmi elem nem került feltüntetésre.
A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés bizonyítékait.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt, hogy kifogástevő mindösszesen a RUKISÖSZ nemzetiségei jelölő szervezet elnökének levelét és annak mellékletét, valamint a RUKISÖSZ bélyegzőjével ellátott borítékok elektronikus másolatait csatolta be bizonyítékként a kifogásokban állítottak alátámasztására.
A Ve. 89. § (1) bekezdése szerint a választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adatokat kiadják.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt, hogy a kifogástevő által állítottak alátámasztására, mely szerint a RUKISÖSZ olyan választópolgárok adatait használta volna fel kampánycélra, akik a Ve. 89. § (1) bekezdés szerint személyes adataik kiadását letiltották, ezek igazolására alkalmas iratot, nyilatkozatot vagy egyéb bizonyítékot a kifogástevő nem szolgáltatott. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen eljárásban nem tekinthető a jogsértés megállapításhoz elegendő bizonyítéknak az, hogy a beadványozó csupán borítékok egy-egy példányát és a kiküldött kampányanyagot nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottság elé terjesztett jogorvoslati kérelmekhez.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogások a fentiekben részletezett kötelező tartalmi elemek hiánya miatt az érdemi vizsgálatra nem alkalmasak.
A fentiekben kifejtett indokokra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § c) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 89. §-án, a 212. § (2) bekezdésén, a 215. § c) pontján, a 217. §-án, a 218. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke