1406/2014. számú NVB határozat a Cs. L. Gy-né magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1406/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Cs. L. Gy-né magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Fővárosi Lengyel Önkormányzat vezetője megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között választási eljárási alapelvet azzal, hogy a választópolgári akarat befolyásolására alkalmas kampánytevékenységet végzett azáltal, hogy 2014. október 9-én a budapesti és az országos lengyel nemzetiségi önkormányzati választás mintaszavazólapjának elektronikus úton való megküldésével egy meghatározott lista szavazására hívott fel.
A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 10-én 17 óra 37 perckor kifogást nyújtott be. Jogorvoslati kérelmének tárgya az volt, hogy a Fővárosi Lengyel Önkormányzat vezetője 2014. október 9-én az Önkormányzat hivatali levelezési címéről a budapesti és az országos lengyel nemzetiségi listás szavazólap mintáját küldte el több választópolgár részére. Az országos listás mintaszavazólap a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesületre való szavazásra hívott fel, míg a területi listás szavazólap a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének listájára. Ez utóbbi listán szerepel a Fővárosi Lengyel Önkormányzat vezetője is, Balogh Katarzyna Miroslawa. A kifogástevő szerint ezzel az Önkormányzat megsértette a Ve. 155. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, mert működő Önkormányzatként tiltott módon, kitöltött szavazólapok kiküldésével befolyásolni akarta a szavazók döntését. Állítása alátámasztásaként csatolta a kiküldött e-mail címlistáját, és a megküldött szavazólapokat. Kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
 
II.
A kifogás részben alapos.
A Ve. 140. §-a szerint kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására. A Ve. 141. §-a rögzíti, hogy a kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti alapelv az esélyegyenlőség követelményét fogalmazza meg a választási eljárás valamennyi résztvevőjével szemben.
A nemzetiségi önkormányzati választások vonatkozásában is, a demokratikus működés és a megválasztandó testületek legitimitásának alapja a jelölő szervezeteknek a nemzetiségi választópolgári támogatottságért való versengése. Ahogyan valamennyi, úgy a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán is, a demokrácia egészséges működése nem képzelhető el a jelölő szervezeteknek a politikai küzdelemben való esélyegyenlősége nélkül. Az azonos feltételeket tartalmazó jogi keret pedig garantálja az állam semlegességét a jelölő szervezetek küzdelmében. Ez a követelmény a nemzetiségi önkormányzatokra is irányadó, azaz az önkormányzat – mint az adott nemzetiség vonatkozásában közhatalommal bíró szervezet – nem vehet részt a jelölő szervezetek mandátumért folytatott küzdelmében sem valamely jelölő szervezet mellett, sem ellene. A közhatalommal rendelkező nemzetiségi önkormányzat a ténylegesen kialakult versenyhelyzetet nem befolyásolhatja, nem nivellálhat, de a különbségek növelése irányába sem hathat. Ezzel megegyező álláspontot fogalmazott meg a Kúria Kvk.IV.37.360/2014/2. számú végzésében.
Jelen ügyben megállapítható, hogy a Fővárosi Lengyel Önkormányzat vezetője az Önkormányzat elektronikus levélcíméről 2014. október 9-én olyan levelet küldött, melyben egyértelműen a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület országos listájára, valamint a Polonia Nova Közhasznú Kulturális Egyesület és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete budapesti területi listájára való szavazásra buzdított. Az Önkormányzat vezetőjének e tevékenysége egyértelműen kampánytevékenységnek minősül, hiszen levelének tartalma a választópolgári akarat befolyásolására alkalmas volt. Mindezzel azonban a Fővárosi Lengyel Önkormányzat vezetője feladta a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjából következő semleges pozícióját, tevékenysége alkalmas volt arra, hogy megbontsa mind területi (Budapest), mind országos szinten a lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők választásában részt vevő jelölő szervezetek közötti egyensúlyt. Ahogyan az a fentiekben is részletetésre került, a közhatalommal bíró szervezet, így a nemzetiségi önkormányzat esetében is kiemelten fontos, hogy tartózkodjon minden olyan tevékenységtől, mely alkalmas lehet annak látszatát kelteni, hogy valamely szervezet irányába elköteleződését, támogatását fejezi ki. A Fővárosi Lengyel Önkormányzat képviselői a 2011. évi területi kisebbségi önkormányzati választás eredményeként nem csak egy adott szervezetet támogató közösség képviselői, hanem valamennyi, lengyel nemzetiségi identitását valló budapesti választópolgáré, ezért kiemelten fontos pártatlan az Önkormányzatot képviselő elnök pozíciójának a választási időszakban való megőrzése is.
Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Lengyel Önkormányzat vezetőjének a kifogásban megjelölt tevékenysége alkalmas volt arra, hogy a budapesti területi és az országos lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán induló egyes jelölő szervezetek választási esélyeit csökkentse, ezért a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelmét megvalósulni látta.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a kifogástevő által hivatkozott, a Ve. 155. § (1) bekezdésének sérelme nem állapítható meg, tekintettel arra, hogy a választási szervek által a jelölő szervezetek rendelkezésére bocsátott névjegyzéki adatok csak a nemzetiségi választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazta, elektronikus levelezési címüket nem, ezért a kifogásnak e tekintetben nem adott helyt.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 218. § (2) bekezdés a) és b) pontján, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke