1404/2014. számú NVB határozat a H. M. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1404/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a H. M. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 63/2014. (X. 09) számú határozat helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 6. napján 21 óra 34 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a TVB-hez, mivel állítása szerint a Baja Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Baja Marketing Kft. által kiadott Bácskai Napló című önkormányzati lap a 2014. évi önkormányzati választási kampányban folytatott kiadói és szerkesztői gyakorlatával súlyosan sértette és sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) ése) pontjait.
A kifogás szerint a Sikeres Bajáért Egyesület a kifogáshoz csatolt levelezés szerint 2014. szeptember 1-én kért árajánlatot politikai hirdetésre és különszám megjelentetésére a lapkiadónál. Az egyesület még aznap megkapta a baja.hu oldalon mindmáig olvasható politikai hirdetési tarifatáblázatot. Ezt követően az egyesület a különszám mintájaként megjelölt kiadványt már pontosan megjelölve, szeptember 2-i levelében megismételte a különszámra is vonatkozó ajánlatkérést. 2014. szeptember 3-án a Sikeres Bajáért Egyesület a lapszerkesztő által már megjelölt dátumok egyikén, 2014. október 9-én megjelenő számra vonatkozó politikai hirdetési megrendelést küldött el a Bácskai Napló szerkesztőségéhez.
A 2014. szeptember 8-án kelt levélben a Bácskai Napló lapszerkesztője arról értesítette az egyesületet, hogy: „A beérkezett nagyszámú hirdetési megrendelés okán a kiadó úgy döntött, ebben a kampányidőszakban eltekint a fizetett politikai hirdetések közlésétől.” Ezt követően másnap, majd egy héttel később újabb ajánlatkérő levelet írt a Sikeres Bajáért Egyesület hirdetési alternatívát (lapbehúzás) is megjelölve és változatlanul kérve a különszámra vonatkozó ajánlatot. Az egyesület szeptember 9-i és 16-i levelére 17-én kapott választ a lapszerkesztőtől, melyben az tudomásul veszi az egyesület „észrevételeit”, azonban kapacitáshiányra, illetve kiadói és szerkesztőségi döntésre hivatkozva elzárkózott különszám illetve hirdetés megjelentetésétől. Szeptember 18-án kelt levelében a Sikeres Bajáért Egyesület megoldást kínált a kapacitáshiány feloldására és javaslatot tett a hirdetés megjelentetésének módjára. A különszámra vonatkozóan kért gyors válasz azóta sem érkezett meg a Bácskai Naplótól, az Egyesület ismételt kérései ellenére sem.
Beadványozó megállapította továbbá, hogy a Bácskai Napló álláspontja a hirdetések számával és arányával kapcsolatban nem felel meg a valóságnak. Előadta, hogy a hivatalban lévő képviselők a többi jelölthöz képest aránytalanul sokat szerepelnek az újságban. Álláspontja szerint a Bácskai Napló azzal, hogy egyes jelöltek számára a többi jelölthöz képest aránytalanul sok megjelenési lehetőséget biztosít, sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt, „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölőszervezetek között” valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelveket, továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 83. § (1) bekezdésében a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira vonatkozó rendelkezéseket.
A fentiekre tekintettel beadványozó kérte a jogszabálysértés megállapítását, a jogszabálysértő eltiltását a jogszabálysértéstől, valamint a jogszabálysértés ismételt jellegére tekintettel bírság kiszabását.
II.
A TVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Álláspontja szerint a Bácskai Napló lapszerkesztője 2014. szeptember 8-án értesítette az egyesületet arról, hogy ebben a kampányidőszakban az újság eltekint a fizetett politikai hirdetések közzétételétől, azaz elutasította az egyesület megrendelését, majd ezt megerősítette a 2014. szeptember 17-i elektronikus levelében is, jelezve, hogy a hirdetés közzétételére az egyesület által javasolt lapbehúzással sincs mód. Ezen vélelmezett jogszabálysértés esetében a Ve. 209. § (1) bekezdése alapján, a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő 2014. szeptember 17-én kezdődik, és 2014. szeptember 20-án 16.00 órakor jár le.
A TVB megállapította továbbá, hogy a különszám megjelenítésének visszautasítása is 2014. szeptember 17-én történt, így ebben az esetben is 2014. szeptember 20-án 16.00 órakor járt le a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő.
Beadványozó azon kérelme esetében, amely a Bácskai Napló 2014. szeptember 11-i és 25-i számának szerkesztési elveit vizsgálta, a határidő kezdete szeptember 25-e (a legkésőbbi lapszám megjelenésének időpontja), így a kifogás benyújtásának határideje 2014. szeptember 28-án 16.00 órakor járt le.
A fentiek alapján a TVB megállapította, hogy – mivel beadványozó a kifogást 2014. október 6-án 21 óra 34 perckor nyújtotta be – a kifogás elkésett, így az érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
III.
Beadványozó 2014. október 10-én fellebbezést nyújtott be a TVB határozatával szemben. Állítása szerint az általa benyújtott dokumentumok egyenként és összefüggésükben is igazolják a Baja Marketing Kft., mint a Bácskai Napló kiadójának jogsértő tevékenységét. Álláspontja szerint folyamatos jogsértésről van szó, ezért a kifogást határidőben nyújtotta be. E tárgykörben hivatkozott a Nemzeti Választási Bizottság 1357/2014. számú határozatára, amikor is a TV2 médiaszolgáltató esetében sem lett a kifogás elutasítva arra hivatkozással, hogy az az adott műsorszámok leadását követő három napon belül lettek benyújtva. A fentiekre hivatkozással kérte a TVB határozatának megváltoztatását, a jogsértés megállapítását, a jogsértő Baja Marketing Kft. eltiltását a további jogsértő tevékenység folytatásától. Kérte továbbá – tekintettel a választási kampány szabályainak durva, szándékos megsértésére – bírság kiszabását is.
IV.
A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos.
A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint folyamatosan fennálló tevékenység esetében a kifogást a sérelmezett tevékenység fennállásának teljes időtartama alatt be lehet nyújtani. A jogorvoslati határidő kezdete nem a sérelmezett tevékenység kezdő időpontja, hanem az az utolsó időpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság – a TVB álláspontjával összhangban - megállapítja, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló három napos határidő a Bácskai Napló főszerkesztője válaszlevelének kézhezvételével, illetve az utolsó lapszám megjelenésével kezdődik. Ennélfogva a hirdetés megrendelésével, valamint a különszám megjelenítésének visszautasításával kapcsolatban a jogorvoslati határidő 2014. szeptember 20-án 16.00 órakor járt le, a szerkesztési elvekkel kapcsolatos jogorvoslat esetén pedig 2014. szeptember 28-án 16.00 órakor.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy – beadványozó állításával ellentétben - nem a Ve. 209. § (2) bekezdésében szabályozott folyamatosan fennálló jogsértésről van szó. A jogsértő cselekmény a fizetett politikai hirdetések közzétételének, valamint a választási különszám megjelenítésének tárgyában a Bácskai Napló főszerkesztőjének visszautasítása, a szerkesztői gyakorlat tárgyában pedig az érintett lapszámok megjelenítése volt, ezért mindhárom esetben egyszeri cselekményről van szó, egyik sem minősül folyamatos jogsértésnek.       
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint abban az esetben, ha a Baja Marketing Kft.-nek az ügyben kifejtett cselekményei egy egységes cselekménysorozatnak lettek volna tekinthetők, a kifogás akkor is elkésettnek minősült volna, mivel a jogsértőnek vélt cselekménysorozat utolsó eleme a Bácskai Napló 2014. szeptember 25-i számának kiadása volt. Ennélfogva a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta az erre a jogcímre alapított beadvány esetében is 2014. szeptember 28. 16.00 óra lett volna.
A Nemzeti Választási Bizottság az érintett lapszámok megjelenítése kapcsán hivatkozik a 985/2014. számú határozatában, az azt helyben hagyó, a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésében valamint a 1351/2014., 1368/2014. és 1376/2014. számú NVB határozatokban is alkalmazott jogi álláspontra, amely egy adott sajtótermék megjelenítését egyszeri cselekménynek minősíti.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a beadványozó által hivatkozott, 1357/2014. NVB határozattal elbírált ügyben az érintett utolsó műsorszám megjelenésének dátuma 2014. szeptember 22-e volt. Abban az ügyben a kifogástevő 2014. szeptember 23-án nyújtotta be kifogását, amelyet 2014. szeptember 24-én egészített ki a hivatkozott 2014. szeptember 22-i műsorszám megjelölésével. A kifogás ezen okból minősült határidőben benyújtottnak.
A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB helyesen döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, mert az elkésettség miatt érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
V.
A határozat a Ve. 209. § (1)-(2) bekezdésén, 215. § b) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke