1403/2014. számú NVB határozat a Z. P. Zs. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1403/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Z. P. Zs. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 32/2014. (X. 9.) számú határozatát – a jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó, a JOBBIK Magyarországért Mozgalom Esztergomi Szervezetének elnökeként, 2014. október 5-én kelt beadványában az esztergomi Helyi Választási Bizottsághoz fordult a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Komárom-Esztergom megye 02. számú választókerülete által kiadott újság miatt. A kifogásában beadványozó előadta, hogy a kifogásolt kiadványban az egyes képviselőjelöltek bemutatkozásán kívül számos olyan személy nyilatkozott az újságban, akiknek hivatali státusza is fel lett tüntetve a kiadványban, mindez álláspontja szerint jogsértő. Ezzel sérült a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvására vonatkozó alapelv, mivel a választókban azt a látszatot kelti, hogy a kiadványban nyilatkozó személy a jelöltet a titulus birtokosaként támogatja. A kifogás tartalmazza még egy magánszemély közleményét azzal kapcsolatban, hogy a beleegyezése nélkül tüntették fel a titulusát a kiadványon.
Az esztergomi Helyi Választási Bizottság elnöke 2014. október 6-án a Ve. 151. § (1) bekezdése alapján a kifogást áttette a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottsághoz.
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 32/2014. (X. 9.) számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította és egyúttal a kifogással érintett személyek munkáltatója részére továbbította. A TVB megállapította, hogy a kifogás tárgyává tett a titulus feltüntetésére vonatkozó körülmény nem esik a választási jogszabályok hatálya alá, hanem az esetleg a munkaviszonyt érintő vizsgálat tárgya lehet. A TVB megállapította továbbá, hogy a kifogást 2014. szeptember 12-i dátummal látták el, viszont az 2014. október 5-én került benyújtásra. A TVB ezen körülmények alapján a kifogást elkésettnek minősítette és érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
II.
Fellebbező 2014. október 10-én fellebbezést nyújtott be, mivel álláspontja szerint a titulus feltüntetése Magyarország Alaptörvényét és a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt választási alapelveket is sérti. Fellebbezésében előadta, hogy a TVB a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítás során nem vette figyelembe, hogy a Ve. 212. §-a nem követeli meg a dátum megjelölését és az a benyújtástól számítja a határidőket. Megjegyezte továbbá, hogy a benyújtás határideje látható a levelezésből, mely 2014. október 5-e, 21 óra 34 perc. Fellebbezésében előadta, hogy az újság csak novemberben került folyamatos terjesztésre, míg az egyik kifogásolt szereplő közleményét 2014. október 1-jén adta ki, melyet követően 2014. október 3-án jutott hozzá a kiadványhoz. A fellebbező kéri a jogsértés megállapítását és azt, hogy tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől valamint, hogy kötelezze papír alapú, illetve internetes közlemény kiadására.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt nem alapos.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint, a fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Nemzeti Választási Bizottság a támadott TVB határozatot, illetve a határozat meghozatalát megelőző eljárást vizsgálva az alábbiakat rögzíti.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint, a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők.
A Nemzeti Választási Bizottság a beadványozó által 2014. október 5-én benyújtott kifogással kapcsolatos iratanyagot áttekintve megállapítja, hogy abban semmilyen, a kiadvány vagy szóróanyag megjelentésre vagy a jogszabálysértés észlelésére vonatkozó időpont nem szerepelt. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy amennyiben a jogorvoslati kérelem benyújtója által kifogásolt kiadvány megjelenésének időpontja, mint a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a kifogástevő részéről nem volt megállapítható, akkor a beadványozónak, figyelemmel eljárásjogi lehetőségeire, a jogsértés általa történő észlelésének időpontját kellett volna megjelölnie a kifogásában. Annak bizonyítása, hogy a kifogás törvényes határidőn belül került az annak elbírálására hatáskörrel rendelkező választási bizottsághoz benyújtásra, minden esetben a kérelmező eljárásjogi kötelezettsége.
Tekintettel arra, hogy a beadványozó sem a jogsértés elkövetésének, sem annak észlelésének időpontját nem jelölte meg kifogásában, így nem bizonyította, ennél fogva nem állapítható meg, hogy a kifogás a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt jogvesztő határidő megtartásával került benyújtásra.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB jogszerűen járt el, amikor a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött, mivel az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy fellebbező beadványában megemlíti, hogy az újság folyamatosan került terjesztésre és megjegyzi, hogy 2014. október 3-án jutott hozzá a kifogásolt kiadványhoz.
A Ve. 225. §-a lehetővé teszi beadványozó számára, hogy a fellebbezési kérelmében új tényeket és bizonyítékokat terjesszen a másodfokon eljáró választási bizottság elé. A Nemzeti Választási Bizottság gyakorlata alapján, amennyiben beadványozó kifogásával kapcsolatban az elsőfokú eljárásban helytállóan állapította meg a TVB, hogy az elkésettség folytán érdemi vizsgálatra alkalmatlannak minősül – mivel a kiadvány megjelentésre vagy a jogszabálysértés észlelésére vonatkozó időpont a kifogásban nem szerepelt – így a kifogás ezen hiányosságának orvoslására a másodfokú eljárásban már nincs lehetősége.
A Nemzeti Választási Bizottság ezen álláspontjával összhangban a Kúria Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzésében szintén megállapította, hogy egy adott kérelem hiányosságai az adott ügyben hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati eljárásban nem pótolhatók.
A Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontjai szerint a kifogásnak tartalmaznia kell a kifogás benyújtójának székhelyét és jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 215. §-ának c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemeket.
A rendelkezésre álló iratanyagból egyértelműen megállapítható, hogy a kifogást a beadványozó nem magánszemélyként, hanem a JOBBIK Magyarországért Mozgalom Esztergomi Szervezetének elnökeként, az általa képviselt jelölő szervezet nevében nyújtotta be. Beadványozó a kifogásában megadta ugyan a lakcímét és személyi azonosító számát, azonban a jelölő szervezet székhelye valamint bírósági nyilvántartásba-vételi száma sem került feltüntetésre, melyek a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontja alapján a kifogás kötelező tartalmi elemeinek minősülnek.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy amennyiben a beadványozó egy adott szervezet képviseletében kívánt volna eljárni, úgy annak székhelyét valamint bírósági nyilvántartásba-vételi számát feltüntetni köteles lett volna a Ve. vonatkozó rendelkezése szerint, a kifogásban azonban ezen kötelező tartalmi elemek nem kerültek feltüntetésre.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás – a TVB határozatban rögzített indokon túl - a fentiekben részletezett kötelező tartalmi elemek hiánya miatt sem volt alkalmas az érdemi vizsgálatra.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján a TVB határozatában foglaltakat kiegészítve – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 10. §-án, a 209. §-án, a 231. §-án, a Kúria Kvk.II.37.271/2014/2. számú végzésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke