1401/2014. számú NVB határozat a Kapus Krisztián, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös polgármesterjelöltje által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1401/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kapus Krisztián a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös polgármesterjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 9-én 15 óra 40 perckor kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB). Kifogását Csányi József, a Nemzeti Fórum Egyesület Kiskunfélegyházán induló polgármesterjelöltje és a Magyar Hírlap 2014. október 9-i 47. évfolyam 236. szám 8 oldalán megjelent „Kiskunfélegyháza nyugalmat akar” címmel megjelent cikke ellen nyújtotta be. A kifogásolt cikkben Csányi Józseffel készült interjú, melyben a beadványozó szerint az alábbi, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját sértő kijelentést tett:
„A Nemzeti Fórum és Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnökének támogatásával pályázom a polgármesteri tisztségre. Lezsák úr a Fidesz-KDNP parlamenti képviselője, azaz kormányzati szintről támogatják a jelölésemet.”
A kifogástevő szerint az idézett kijelentéssel Csányi József azt állítja, hogy mint polgármesterjelölt bírja Magyarország Kormányának támogatását, mely állítás alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. A kifogástevő rögzítette, hogy Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnökeként nem tagja a Kormánynak és parlamenti képviselői minőségéből sem következik az a tény, hogy támogatása azonos lenne a kormányzati támogatással. A kifogástevő rögzítette, hogy a valóság az, hogy ő bírja a Kormány támogatását polgármesterjelöltként, melyhez bizonyítékként csatolta Kövér László levelét, a FIDESZ-KDNP kiskunfélegyházi választási programfüzetének 3. oldalát, és Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének a választópolgárokhoz intézett levelét. A kifogástevő csatolta továbbá a sérelmezett cikket.
A beadványozó a kifogásában foglaltak alapján kérte a jogsértés megállapítását, azt, hogy az eljáró választási bizottság kötelezze a Magyar Hírlapot a határozat rendelkező részének közzétételére és, hogy Csányi Józsefet tiltsa el a további jogsértéstől.
Az FVB elnöke a kifogást 2014. október 9-én kelt levelében elbírálás végett, hivatkozva a Ve. 151. § (1) bekezdésére a Nemzeti Választási Bizottsághoz áttette.
 
II.
A Ve. 151. §-a szerint a sajtó választási kampányban való részvételével, - a Ve. rendelkezéseinek megsértésével - kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. Tekintettel arra, hogy jelen kifogás többek között egy országosan terjesztett sajtótermék, a Magyar Hírlap tevékenysége ellen irányul, a jogorvoslati kérelem elbírálása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
 
A kifogás nem alapos.
 
A választási kampány nem más, mint a választási kampányidőszakban a jelöltek és jelölő szervezetek közötti verseny a választópolgári támogatásért. A jelölteknek és a jelölő szervezeteknek a kampányidőszak alatt folytatott, a választópolgárok politikai szimpátiájáért folytatott versengése a demokratikus működésnek és a megválasztott testületek legitimitásának is egyfajta alapját jelenti. A versengés lényege, hogy a jelöltek és jelölő szervezetek alternatívát, választási lehetőséget nyújtsanak a választópolgároknak, az általuk a kampányban közvetített információ célja pedig, hogy befolyásolja, formálja a szavazás alkalmával kinyilvánított választói akaratot. A jelöltek és jelölő szervezetek annak érdekében, hogy üzeneteiket eljuttassák a választópolgárokhoz, hogy választói akaratukat a maguk javára formálják, számos eszközt vesznek és vehetnek igénybe. A Nemzeti Választási Bizottság a Kúria (Kvk.IV.37.184/2014.,Kvk.I.38.024/2014/3.) és az Alkotmánybíróság [39/2002.(IX.25.) és 60/2003.(XI.26.) AB határozat] gyakorlatával összhangban a választási kampányt a véleménynyilvánítás szabadsága megnyilvánulási formájának tekinti, és hangsúlyozza, hogy kampányidőszakban különösen fontos a véleményszabadság érvényesülése.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Magyar Hírlap polgári közéleti napilap 2014. október 9-i számában megjelent, Kiskunfélegyháza nyugalmat akar c. interjú Csányi Józsefnek, a Nemzeti Fórum Egyesület kiskunfélegyházi polgármesterjelöltjének programját, illetve a jövőre vonatkozó politikai terveit bemutató cikk. Az interjúban egyértelműen rögzítésre került, hogy nevezett a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság által jogerősen, jelölő szervezetként nyilvántartásba vett Nemzeti Fórum Egyesület jelöltje.
 
A jelölő szervezet képviselője Lezsák Sándor, aki a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás eredményeként Bács-Kiskun megye 04.számú egyéni választókerületében szerzett mandátumot a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként. A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás eredményeként a kormányt alakító parlamenti pártok a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt. Fentiekből következik, hogy Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum Egyesület képviselője és a Magyar Országgyűlés alelnöke, egyben az egyik kormánypárti frakció (FIDESZ) képviselője is.
A kifogástevő által megjelölt cikkben, a Nemzeti Fórum Egyesület jelöltje a kifogástevő által sérelmezett nyilatkozatában abból, hogy az őt indító jelölő szervezet vezetője egyben a jelenleg kormányzó pártok országgyűlési képviselője is, egyfajta következtetést vont le az irányába megnyilvánuló kormányzati támogatásról.
 
Azonban a cikk lead-jében és a kifogással érintett részében is egyértelműen rögzítésre került, hogy Csányi József a Nemzeti Fórum Egyesület és nem más jelölő szervezet jelöltje. A kifogással érintett részben a jelölt politikai támogatásról beszél, mely azonban nem zárja ki, hogy a jelenleg kormányzó pártok, melyek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában jelölő szervezetként is részt vesznek, Kiskunfélegyházán más jelöltet indítsanak, akivel szembeni egyértelmű támogatás és elköteleződés a jelölt, jelen esetben a kifogástevő jelöltként való indításában nyilvánul meg. Ezzel ellentétes állítás sem a cikkből, sem annak sérelmezett részéből nem olvasható ki.
 
A Bizottság rögzíti, hogy a kifogástevő maga is következtetésként vonja le a cikkben szereplő kijelentésből azt az állítását, mely szerint az azt a látszatot kelti, mintha Csányi József jelöltségét a Kormány támogatná.
 
Csányi József nyilatkozata a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint egyértelműen egy, a jelölt választási esélyeinek növelését célzó, a választópolgárok felé széles körű politikai támogatottságának kommunikálását szolgáló nyilatkozat volt. Olyan politikai vélemény mely, a Nemzeti Választási Bizottság, a Kúria és Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint is a véleménynyilvánítás szabadságának körébe tartozik. A jelölteknek és jelölő szervezeteknek, így a kifogás benyújtójának is a választási kampány lehetőséget teremt arra, hogy a nyilvánosság előtt reagáljon az alaptalannak vélt, vagy esetlegesen politikai esélyeit csorbító megnyilvánulásokra.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint Csányi József nyilatkozata nem minősül a valós tények elferdítésének, nem irányul a választópolgárok megtévesztésére sem, és más jelöltek, így a kifogástevő választási esélyeinek csökkentésére sem.
 
A Kúria (Kvk.IV.37.429/2010/6., Kvk.III.37.211/2006/3., Kvk.IV.37.488/2014/3., Kvk.III.37.451/2014/2.) és a Nemzeti Választási Bizottság következetesen alkalmazott joggyakorlata szerint a választási eljárási alapelvek, így a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv sérelme akkor állapítható meg, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat - ezek között a kampánytevékenység folytatásának jogát – bizonyítottan oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhallgatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Csányi Józsefnek a Magyar Hírlap Kiskunfélegyháza nyugalmat akar című cikkében megjelent, a kifogástevő által sérelmezett nyilatkozata nem valósítja meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt eljárási alapelvek megsértését.
 
A fent leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt a Ve. 220. §-a alapján elutasítja.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, a 220. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 12.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke