1400/2014. számú NVB határozat a dr. Á. T. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1400/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Á. T. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) 150/2014. (X. 07) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 5-én kifogást nyújtott be a TVB-hez, amelyben előadta, hogy a Nagykőrösi Önkormányzati Hírek 9. évfolyam 39. számában Kustár Tamás és Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesterek által leközölt nyilatkozatok szerepelnek, amelyekben valótlan állítások szerepelnek személyével kapcsolatban. Kifogásában továbbá részletesen kifejtette, hogy a kiadványban szerepeltek milyen okból nem felelnek meg állítása szerint a valóságnak. A fentiekre hivatkozva kérte a TVB-től személyének mint nem közszereplőnek a „rehabilitálását”, a Nagykőrösi Önkormányzati Hírek és a kiadásért felelős dr. Czira Szabolcs polgármester marasztalását.
A TVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította, hivatkozva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 215. § d) pontjára. Álláspontja szerint beadványozó személyét nem jelölti minőségében érte támadás, így arra a TVB nem rendelkezik hatáskörrel.
II.
Beadványozó 2014. október 8-án fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen. Álláspontja szerint ugyan ő valóban nem képviselőjelölt, azonban a személyén keresztül a „választás tisztasága is csorbát szenvedhetett”. Ezenfelül érthetetlennek tartja a TVB eljárását, mivel az nem kötelezte helyreigazításra a Nagykőrösi Önkormányzati Híreket, illetve nem részesítette figyelmeztetésben sem.
III.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b)pontja szerint a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, c) pontja szerint pediga kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó fellebbezési kérelme nem tartalmazza beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját, amelyek a Ve. 224. § (3) bekezdésének értelmében – természetes személy beadványozó esetén – a fellebbezés kötelező tartalmi elemei. Ezen elemek megléte előfeltétele annak, hogy a fellebbezést az eljáró választási bizottság érdemben vizsgálja.
A fent megjelölt kötelező tartalmi elemek hiánya esetén a Ve 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
 
 
                                                                         Dr. Patyi András
                                                             a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                 elnöke