140/2019. NVB határozat - a B. T. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

140/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a B. T. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 17 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 29-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma]

[1]          Beadványozó 2019. május 25-én a külképviseleti szavazás során nyújtott be kifogást. A New York-i Külképviseleti Választási Iroda 2019. május 26-án 12 óra 32 perckor elektronikus úton továbbította a Nemzeti Választási Iroda részére.

[2]          Beadványozó kifogásában kifejtette, hogy a feleségével egy időben regisztrált a „New York-i Főkonzulátuson történő szavazásra”, mely eljárás során az ő regisztrációját elfogadták, felesége regisztrációját elutasították. Előadta, hogy a döntés ellen fellebbezéssel éltek, melyet szintén elutasítottak. Sérelmezte, hogy annak ellenére, hogy ezt kifejezetten kérték, nem kaptak elektronikus úton értesítést a regisztráció elutasításáról. Hozzátette, hogy „reklamációmra emailben megkaptuk a választ, de az már határidőn kívül volt, így nem lehetett újraregisztrálni.”

[3]          Összefoglalásként kifejtette, hogy „kifogásolom tehát, az értesítés elmaradását, és a fellebbezés elutasítását. Kérem az ügy kivizsgálását.” Jogorvoslati kérelmében megjelölte „felesése” nevét, személyi igazolványának számat, lakcímét, az útlevelében szereplő nevét és annak számát, valamint mindkettőjük elektronikus levelezési címét.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[5]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[6]          A Ve. 212. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[7]          A Ve. 215. § a) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be, a 215. § c) pontja szerint ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat. A Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a kifogást az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[8]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó házastársa nevében, a házastársát ért jogsértő tevékenység miatt nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, így a kifogás benyújtására a Ve. 208. § alapján nem Beadványozó, hanem annak házastársa lett volna jogosult.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy Beadványozó kifogása nem tartalmazza személyi azonosítóját, lakcímét, továbbá a kifogásban irányadó jogszabály sem került megjelölésre.

[10]       A Bizottság saját és a Kúria következetes joggyakorlatára figyelemmel kifejtette, hogy a jogsértés absztrakt állítása önmagában nem elegendő, meg kell jelölni, hogy konkrétan mely jogszabály sérült az adott cselekmény, vagy választási szervi döntése kapcsán. [Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.296/2014/2. számú végzések]

[11]       Fentieken túl a kifogás nem tartalmazza a jogszabálysértés bizonyítékait sem. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása szintén egyértelmű, amennyiben bizonyíték nem kerül csatolásra, hiszen a Bizottság így döntéshozatala során csak a kifogástevő állításaira támaszkodhat, amely nem ad elég alapot az ügy érdemi vizsgálatára.

[12]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogást nem az arra jogosult nyújtotta be, továbbá nem tartalmazza annak a Ve. 212. § (2) bekezdésben foglalt kötelező tartalmi elemeit sem, amely miatt azt a Ve. 215. § a) és c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a jogorvoslatok benyújtásának formai és tartalmi feltételeit tartalmazó formanyomtatványok (jogorvoslat típusonként) a www.valasztas.hu honlapon elérhetőek, amelyek használata nagyban segítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]       A határozat a Ve. 208. §-án, a 212. §-án, a 215. § a) és c) pontján, a 331. §-án, a 345. § (2) bekezdésének a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 26.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke