140/2016. NVB határozat - D. R. Gy. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

140/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság D. R. Gy. magánszemély (továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó elektronikus úton 2016. október 2-án 18 óra 8 perckor kifogást nyújtott be Csizi Péter országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett fényképfelvétel miatt. Beadványozó előadta, hogy a www.24.hu oldalon megjelent cikkben látható az a Csizi Péter által készített fénykép – amelyben nyilvánosságra hozta szavazólapját – 2016. október 2-án 15 óra 35 perckor a Facebookon. Beadványozó szerint a választásról szóló törvény értelmében az állampolgár nem kezelheti szavazólapján saját tulajdonaként, arról fényképet, vagy egyéb felvételt nem készíthet, s azt nem hozhatja nyilvánosságra. Ezek alapján kérte a Bizottságot, hogy Csizi Pétert a jogsértéstől tiltsa el. Mellékelve megküldte a hivatkozott cikkben megjelent fényképfelvételt.

II.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

A kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, melyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele.

A Ve 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát.

 

A Ve. 215. §-a szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó elmulasztotta megjelölni, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás (a szavazólap fényképezése és annak közzététele) a Ve., illetve az Nsztv. mely rendelkezéseit sérti. A választásra, illetve a népszavazásra irányadó jogszabályt a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni, mely a kifogás kötelező tartalmi eleme. Ennek a követelménynek azonban Beadványozó jogorvoslati kérelme nem tett eleget, mivel a beadvány mindösszesen a kifogásolt cselekményről tartalmaz rövid leírást.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kizárólag a választási törvényre hivatkozott, de sem annak tételes rendelkezését, sem a választási eljárás alapelveit nem jelölte meg pontosan, mely a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint a kifogás kötelező eleme, ezért a Ve. 215. § c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 208. §-án, 212. §-án, 215. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. október 7.

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke