1399/2014. számú NVB határozat a Németh Imre képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1399/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Németh Imre képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság 54/2014. (X. 6.) sz. TVB határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 3-án személyesen nyújtotta be kifogását a Mohácsi Helyi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: HVB). A kifogás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése alapján áttételre került a TVB-hez.
Beadványozó kifogásában előadta, hogy a „Mohácsi Önkormányzati Hírek” 2014. szeptember 26-án megjelent lapszámában a „Németh Imre ügyei folytatódnak” c. cikk megjelenésével Mohács Város Önkormányzata megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket. Beadványozó indítványozta a jogszabálysértés megállapítását, valamint a legmagasabb összegű pénzbírság kiszabását. Beadványozó kifogásához igazolásokat mellékelt, amelyekkel azt kívánta bizonyítani, hogy 2014. szeptember 27-én, szeptember 30-án és október 1-jén elektronikus úton megpróbálta benyújtani kifogását a Mohácsi Helyi Választási Bizottsághoz, amelyek azonban Mohács Város Polgármesteri Hivatala levelező rendszerére nem érkeztek meg.
A TVB a beadványozó által benyújtott igazolások, valamint a Mohácsi Helyi Választási Iroda által rendelkezésre bocsátott informatikai irat alapján nem találta egyértelműen bizonyítottnak, hogy a beadvány a HVB-hez a Ve.-ben meghatározott határidőben megérkezett. Beadványozó kifogását nem nyújtotta be az ügyben hatáskörrel rendelkező TVB elektronikus levélcímére sem, amely a Baranya Megyei Önkormányzat honlapján megtalálható. Fentiek alapján a TVB 54/2014. (X. 6.) sz. TVB határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Beadványozó 2014. október 9-én fellebbezést nyújtott be a TVB 54/2014. (X. 6.) sz. TVB határozata ellen, mely véleménye szerint jogszabálysértő, mert nem tartalmazza megfelelően – a Ve. 46. § cb) pontjában előírt – a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről szóló tájékoztatást, valamint – a Ve. 46. § da) pontja szerint kötelező tartalmi elemként – a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat. Beadványozó előadta, hogy a kifogás nem tekinthető elkésettnek, mivel azt már korábban továbbította a HVB részére. Beadványozó indítványozta a TVB határozatának megváltoztatását.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság első körben azt vizsgálta, hogy a TVB eleget tett-e a Ve. 46. § cb) pontjában foglalt követelménynek, mely szerint a választási bizottság határozatának tartalmaznia kell a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint a jogorvoslat benyújtásának feltételeiről való tájékoztatást.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a TVB jelen ügyben érintett határozata teljes körűen rendelkezik a fellebbezésre jogosultak alanyi köréről, a jogorvoslati kérelem benyújtásának módjáról (személyesen, levélben, e-mailben, telefaxon) és helyéről (székhely, elektronikus levélcím, faxszám megjelölésével). A határozat továbbá a jogorvoslati határidőre vonatkozóan is pontos tájékoztatást ad.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a TVB határozata a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartalmaz a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó minden olyan információt, amely a választópolgár, a jelölő szervezet, valamint az ügyben érintett jogi személy számára szükséges a fellebbezés előterjesztéséhez.
A Bizottság megvizsgálta, hogy a TVB határozatának indokolása tartalmazza-e a kifogás elkésettsége tekintetében megállapított tényállást, valamint az elfogadott bizonyítékokat. A TVB a határozat indokolásában kifejti, hogy megvizsgálta mind a kifogás benyújtója által előterjesztett igazolásokat, mind pedig a Mohácsi Helyi Választási Iroda által rendelkezésére bocsátott informatikai iratot, és a vizsgálat alapján jutott arra a következtetésre, hogy nem látja egyértelműen bizonyítottnak a beadvány határidőben történt beérkezését. Ezzel a TVB eleget tett a tényállás-megállapítási és bizonyítékismertetési kötelezettségének.
A Bizottság a továbbiakban azt vizsgálta, hogy a jogorvoslati kérelem a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően került-e benyújtásra a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16.00 órakor jár le.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogás formai vizsgálata alapján megállapítja, hogy az 2014. október 3-án került benyújtásra az Önkormányzati Hírek megnevezésű sajtótermék 2014. szeptember 26-án megjelent lapszámában foglaltakra való hivatkozással.
A Nemzeti Választási Bizottság – a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésében megerősített – jogi álláspontja szerint valamely sajtótermék kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslati kérelem benyújtása esetén a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidő a sajtótermék megjelenésének napjától számítandó. Ezek szerint a 2014. szeptember 26-án megjelent sajtótermékben közzétett médiatartalomra vonatkozó jogorvoslati kérelmet 2014. szeptember 29-én 16.00 óráig lehetett benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kérelmező által az elsőfokú eljárás során csatolt, a kifogás szeptember 27-én, szeptember 30-án és október 1-jén, elektronikus úton történő megküldésére vonatkozó dokumentum ugyan igazolja a kérelem továbbítását a helyi választási iroda számára, azonban arra vonatkozóan nem tartalmaz információt, hogy a kézbesítés megvalósult-e. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy a Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogás akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezik az elbírására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Ebből következik, hogy nem tekinthető határidőben benyújtottnak a kifogás, ha a beadványozó kérelmét három napon belül (akár elektronikus úton, akár postán stb.) elküldi ugyan a választási iroda számára, azonban az technikai vagy egyéb okból kifolyólag nem kerül határidőben kézbesítésre.
A Bizottság megjegyezi, hogy a fellebbezéshez mellékelt további dokumentumok nem támasztják alá sem a kifogás határidőben történő megküldését, sem annak kézbesítését, tekintettel arra, hogy a címzett személye nem kivehető az elektronikus postafiókról készített másolat alapján. A Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Mohácsi Rendőr-főkapitányság beadványozó által mellékelt elektronikus levele jelen ügyben nem releváns.
Fentiek alapján beadványozó kifogását a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidőn túl nyújtotta be.
A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy az elsőfokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást, mely szerint kifogást tevő jogorvoslati kérelmét a törvényes határidőn túl nyújtotta be, és – a Ve. 215. § b) pontja alapján – annak érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról jogszerűen döntött.
Fenti indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a TVB 54/2014. (X. 6.) sz. TVB határozatát helybenhagyta.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdésén, a 46. § cb) pontján, a 209. § (1) bekezdésén, a 215. § b) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 12.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke