1397/2014. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1397/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnevezésű pártot, mint jelölő szervezetet a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2014. november 23. napjára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületében megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltésére a Nemzeti Választási Bizottság – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 244. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – az időközi választást 2014. november 23. napjára tűzte ki. A Bizottságnak az időközi választás kitűzéséről rendelkező 1310/2014. számú határozata 2014. szeptember 15-én jogerőre emelkedett.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2014. október 8-án, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a Budapest 11. számú országgyűlési egyéni választókerületben 2014. november 23-ára kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választásán.
A bejelentéshez kizárólag az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló a 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 17. számú melléklete szerinti formanyomtatvány (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) került benyújtásra.
A P1-es nyomtatvány (4) sorában megjelölésre került, hogy a párt a bejelentkezéshez emblémáját nem mellékelte, azonban az (5) sorban a jelölő szervezet képviseletére jogosult arról nyilatkozott, hogy az emblémát a szavazólapon kéri feltüntetni.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel és a pártot a csatolt embléma hiányában, embléma nélkül jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.
II.
A határozat a Ve. 119. §-án, a 132. §-án, a 243. §-án, a Nemzeti Választási Bizottság 1310/2014. számú határozatán, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke