1393/2014. NVB határozat - Farmos Község Önkormányzata képviseletében eljáró Horváth László polgármester által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1393/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Farmos Község Önkormányzata (2765 Farmos, Fő tér 1.) képviseletében eljáró Horváth László polgármester (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozza a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 166/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatát kizárólag a bírságot érintő részében megváltoztatja, egyebekben helyben hagyja.
A Nemzeti Választási Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár helyi lineáris médiaszolgáltatót 203.000 Ft (azaz kétszázháromezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságazonosító számot: V140025016. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Kifogást tevő magánszemély 2014. október 7-én kifogást nyújtott be „a Farmos Község Önkormányzata által üzemeltetett Farmos TV” ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, a jelöltek közötti esélyegyenlőség megsértése miatt. Kifogást tevő előadta, hogy 2014. október 3-án, 18 órai kezdettel a Művelődési Ház nagytermében a képviselő- és polgármesterjelöltek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, mely rögzítésre került a Farmos TV által. A 2014. október 5-i adást megtekintve azonban azt tapasztalta, hogy több részlet is hiányzik az eredeti műsorból. Kifogást tevő szerint a fent megjelölt tevékenységgel az esélyeit gyengítették a jelenlegi polgármestert támogató képviselőjelöltekkel szemben.
A beadványban előadottak szerint a község jegyzője javasolta, hogy a Farmos TV műsorában biztosítson 5 perc megjelenési lehetőséget a beadványozó részére, azonban Horváth László polgármester ehhez nem járult hozzá. A helyi választási iroda arról tájékoztatta a kifogást tevőt, hogy a felvétel 35. és 41. része hibás. Kifogást tevő részére a hibás fájlokról másolat került átadásra, mely alapján megállapítható, hogy a 35. fájl hibája miatt nem került adásba a moderátor által feltett kérdés és a rá adott válasza.
A TVB 166/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatában megállapította, hogy a Farmos TV 2014. október 3-án lehetővé tette az önkormányzati választáson induló képviselő- és polgármesterjelöltek bemutatkozását, a kifogást tevő azonban a jelöltekhez intézett kérdéseket és válaszokat tartalmazó felvételen nem szerepel szemben más jelöltekkel, akik hosszú perceken keresztül, akár 5-6 perces időtartamban válaszolták meg a hozzájuk intézett kérdést. A TVB kifejtette továbbá, hogy „nem vizsgálhatja, hogy valóban megsérültek-e a fájlok, vagy szándékosan vágták ki a kifogással érintett műsorrészt az adásból.” Fentiek szerint a TVB a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Farmos TV megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” választási eljárási alapelvet. A TVB a Farmos TV-t a határozat rendelkező részének közzétételére, valamint százezer forint bírság megfizetésére kötelezte.
II.
Farmos Község Önkormányzatát képviselő beadványozó 2014. október 8-án fellebbezést nyújtott be a TVB 166/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatának pénzbírságot megállapító része ellen. Beadványozó előadta, hogy a jelölt bemutatkozása leadásra került, kizárólag a feltett kérdésre adott válasza nem szerepelt a műsorban, melynek oka a kamera meghibásodása volt. Fentiek szerint beadványozó nem tartotta méltányosnak a pénzbírság kiszabását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzítette, hogy kifogást tevő a Farmos TV megnevezésű médiaszolgáltatást nyújtó Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységét a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás választási kampányában való részvételével összefüggésben támadta.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár médiaszolgáltató lehetővé tette a 2014. évi önkormányzati képviselő- és polgármester-választáson induló jelöltek bemutatkozását, egyenlő időtartamban. A bemutatkozást követően a választópolgárok kérdéseket intézhettek a jelöltekhez, mely műsorciklusban Tóth Szilvia jelölt nem szerepel más jelöltekkel ellentétben, akik 5-6 perces időtartamban válaszolták meg a hozzájuk intézett kérdést. Mindezek alapján a Bizottság rögzítette azt – a beadványozó által szintén elismert – tényt, hogy Tóth Szilvia jelölt esetében kizárólag a bemutatkozásra vonatkozó műsorrész került leadásra.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint jelen ügyben annak vizsgálata szükséges, hogy az önkormányzati választásokon induló jelöltekről szóló műsorszám megjelenítésére a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, az „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelv követelményének megfelelően került-e sor.
A Nemzeti Választási Bizottság rámutatott arra, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, „esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között” választási alapelvnek általános jelleggel, a választási eljárás szabályainak alkalmazása során minden esetben érvényesülni kell. A Kúria Kvk.IV.37.359/2014/2. számú végzésében rögzített jogi okfejtés és a Nemzeti Választási Bizottság által következetesen alkalmazott joggyakorlat szerint a választási eljárásban a kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz.
A Nemzeti Választási Bizottság figyelembe vette a helyi választási iroda vezetőjének 2014. október 6-án kelt levelében, valamint a beadványozó nyilatkozatában foglaltakat, mely szerint egyes fájlok megsérültek a médiaszolgáltató tulajdonában lévő kamera meghibásodása következtében. A Bizottság azonban nem hagyhatta figyelmen kívül azt, hogy a beadványban foglaltak alapján a médiaszolgáltató nem törekedett arra, hogy a kamera meghibásodásából eredő, a kifogást tevő vonatkozásában bekövetkezett hátrányos következményeket bármilyen módon enyhítse, orvosolja (pl. lehetőséget adjon az érintett, önkormányzati választásokon induló jelölt válaszának újbóli felvételére, illetve leadására stb.).
Fentiek szerint a Nemzeti Választási Bizottság egyetértett az elsőfokon eljárt bizottság azon megállapításával, mely szerint sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, az „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” alapelv Tóth Szilvia jelölt vonatkozásában, tekintettel arra, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár médiaszolgáltató nem biztosította a kérdésre adott válasz levetítésének lehetőségét.
A Ve. – a média kampányban való részvételével kapcsolatos jogorvoslatra vonatkozó – 152. § (2) bekezdése szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, bírságot is kiszabhat. Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint a bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2014. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 101 500 forint.
A Nemzeti Választási Bizottság a bírság indokoltságának vizsgálata során a Ve. 152. § (2) bekezdése szerint mérlegelte az eset összes körülményét.
A TVB első alkalommal a 2014. október 3-án tartott ülésén a 143/2014. (X.03.) sz. TVB határozatban állapította meg, hogy a Farmos TV megnevezésű médiaszolgáltatást nyújtó Művelődési Ház és Könyvtár megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, az „esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között” választási eljárási alapelvet. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint helytálló a 166/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatban foglalt azon érvelés, mely szerint a bírság kiszabásakor a bizottság tekintettel volt arra a tényre, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választási eljárásában az érintett médiaszolgáltató második alkalommal sértette meg az esélyegyenlőség alapelvét. Hivatkozva a 1371/2014. sz. NVB határozatot helybenhagyó Kvk.II.38.037/2014/3. számú végzésre a Bizottság megjegyezte, hogy azon tény, mely szerint a médiaszolgáltató 100 %-os önkormányzati tulajdonban van és a jogsértés folytán a helyi közhatalom gyakorlója – közvetett módon – elvesztette kötelező és elvárt semlegességét, súlyosbító körülményként értékelendő.
Figyelemmel a bírság Ve. 152. § (3) bekezdése szerinti, maximálisan kiszabható összegére, a Bizottság rámutatott arra, hogy az elsőfokon eljárt bizottság által meghatározott összeg csekély mértékű. A Nemzeti Választási Bizottság az eset összes körülményét, a jogsértés súlyát, ismétlődő jellegét és szándékosságát mérlegelve a bírság összegének megváltoztatásáról döntött, és azt a kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, azaz 203.000 Ft-ban állapította meg.
Fenti indokokra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján – a TVB 166/2014. (X. 07.) sz. TVB határozatát kizárólag a bírságot érintő részében megváltoztatta.
A Bizottság egyebekben megjegyezte, hogy a médiaszolgáltató által megjelenített valamennyi önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölt „bemutatkozó anyaga” a médiaszolgáltató szerkesztői befolyása alatt álló médiatartalomnak minősül. Fentiek alapján nem helytálló a TVB határozatának kizárólag indokolásában rögzített azon megállapítása, mely szerint „megállapítható a Ve. 147. § (1) bekezdésének sérelme”, tekintettel arra, hogy a kifogásolt médiatartalom nem politikai reklámnak minősül.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 152. § (2)-(3) bekezdésein, a 231. § (4)-(5) bekezdésein, a 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 9.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke