1392/2014. NVB határozat - Gál József polgármesterjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1392/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Gál József polgármesterjelölt (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 227/2014. (X. 06.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 3-án kifogást nyújtott be az FVB-hez, amelyben előadta, hogy Béres Andrásnak, az Együtt-PM Szövetség, az MSZP és a Demokratikus Koalíció Óbuda-Békásmegyeri közös polgármesterjelöltjének a 3.kerulet.ittlakunk.hu weboldalon szereplő hirdetése, amelyben „A demokratikus ellenzék közös polgármesterjelöltje„-ként hirdeti magát, sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában rögzített választások tisztaságának megóvása, illetve jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket. Indoklásul előadta, hogy Béres András azt a hamis látszatot kelti, hogy valamennyi ellenzéki pártnak a jelöltje lenne, holott többek között a Lehet Más a Politika sem őt jelölte polgármesternek. Beadványozó szerint továbbá ezzel azt a hamis látszatot is kelti, hogy a többi ellenzéki párt nem demokratikus. Megjegyezte továbbá, hogy ez esetben a Ve. 209. § (2) bekezdésében meghatározott folyamatos jogsértésről van szó, ezért kifogása határidőben benyújtottnak minősül. A fentiek alapján kérte a jogsértés megállapítását és Béres András eltiltását a további jogsértéstől.
Az FVB a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Álláspontja szerint beadványozó nem jelölt meg semmilyen, a jogszabálysértés elkövetésére illetve a jogszabálysértés észlelésére vonatkozó időpontot, pedig annak bizonyítása, hogy a kifogás határidőn belül került benyújtásra, a kifogástevő kötelezettsége.
II.
Beadványozó 2014. október 8-án fellebbezést nyújtott be az FVB határozata ellen. Álláspontja szerint a kifogásához csatolta a jogsértő politikai hirdetést, amelyen látszik, hogy 2014. október 2-án 15 óra 10 perckor mentette le a hivatkozást a weboldalról. Mivel folyamatos jogsértésről van szó, így a jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő kezdete a sérelmezett állapot fennállásának utolsó napja, ezáltal a kifogás határidőben benyújtottnak tekinthető.
III.
A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos.
A Ve. 209. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 215. § b) pontja szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló három napos határidő a kifogás tárgyává tett hirdetésnek a hivatkozott weboldalon történő közzétételével kezdődött. Ezen időpont megjelölése a kifogástevő kötelezettsége lett volna, azonban erre utaló adatot a kifogásban nem jelölt meg.
A Nemzeti Választási Bizottság – hivatkozva többek között a 985/2014. számú határozatában, az azt helyben hagyó, a Kúria Kvk.III.37.484/2014/3. számú végzésében valamint a 1351/2014., 1368/2014. és 1376/2014. számú NVB határozatokban is alkalmazott, jogi álláspontra – rámutatott arra, hogy internetes sajtótermékben foglaltakat kifogásoló jogorvoslati kérelem esetén a Ve. 209. § (1) bekezdésében foglalt határidő nem az észlelés időpontjától, hanem a cikk megjelenésének napjától számítandó.
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy valamely cikk interneten való közzététele nem a Ve. 209. § (2) bekezdésében szabályozott folyamatosan fennálló tevékenységnek minősül. A közzététel egyszeri tevékenység (cselekmény), melyet nem tesz folyamatossá az, hogy az egyszeri cselekménnyel közzétett médiatartalmat meg lehet tekinteni, hozzá lehet férni. Ez utóbbi ugyanis nem a készítő, közzétevő, terjesztő tevékenysége, hanem az olvasó cselekménye.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az FVB helyesen állapította meg, hogy a kifogás elkésettség miatt érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 209. § (1) és (2) bekezdésén, 215. § b) pontján, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 9.
 
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke