1391/2014. NVB határozat - Lőrinczy Veronika ügyvezető által a MIABONYUNK SAFE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1391/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Lőrinczy Veronika ügyvezető által a MIABONYUNK SAFE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2740 Abony, Antos János út 20.) (a továbbiakban: beadványozó) képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 142/2014. (X. 03.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 2. napján kifogást nyújtott be a TVB-hez az abonyi Kincskereső című kiadvány XX. évfolyam 38. számának 3. oldalán megjelent fizetett politikai hirdetéssel szemben, amely „Törvényt sértett a Miabonyunk” címmel jelent meg. Kifogásában előadta, hogy az abonyi Fidesz-KDNP pártszervezet magatartása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt választás tisztaságának megőrzése, továbbá a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlására vonatkozó választási alapelveket, amikor a hirdetésben olyan torz képzettársítás szerepel, mely szerint a portál a FIDESZ-KDNP „baloldali politikai ellenfelei” megtévesztő magatartásának lenne az eszköze.
Beadványozó kérte továbbá másik választási bizottság kijelölését az ügy elbírálására, mert a TVB a 121/2014. (IX. 26.) számú határozat meghozatalakor nem észlelte a kifogás formai hibáját.
A TVB a kifogást elutasította. Megállapította, hogy az Abonyi Kincskereső című kiadvány XX. évfolyam 38. számának 3. oldalán megjelent és kifogásolt fizetett politikai hirdetés a TVB 121/2014. (IX. 26.) számú határozatára utal, amelyet jogszabályi kötelezettségének eleget téve maga a TVB hozott nyilvánosságra a www.pestmegye.hu oldalon. Tény, hogy 2014. szeptember 30-án a határozat tartalmát a Nemzeti Választási Bizottság megváltoztatta. Az elsőfokú döntés meghozatalakor a TVB számára nem volt ismert, hogy a hirdetés megrendelésére mikor került sor, ezáltal arra sem, hogy az Abonyi Kincskereső kiadójának tudomása volt-e a Nemzeti Választási Bizottság megváltoztató határozatáról. Mivel a TVB nem látta bizonyítottnak a választás tisztaságának megóvására irányuló alapelv megsértését, ezért a kifogás elutasításáról döntött.
II.
A TVB határozata ellen beadványozó fellebbezést nyújtott be, amelyben előadta, hogy az abonyi FIDESZ- KDNP pártszervezetnek – mint a hirdetés megjelentetőjének - magatartása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt választás tisztaságának megőrzése, esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket azzal, hogy a TVB 121/2014 (X. 26.) számú döntését a FIDESZ-KDNP szövetség annak jogerőre emelkedése és az ellene benyújtott fellebbezés elbírálása előtt, fizetett politikai hirdetésként megjelentette a fenti lapban, mely bekerült mind a 8.000 abonyi háztartás postaládájába. Beadványozó azt is kifogásolta, hogy a hirdetés megrendelője azt a címet adta a hirdetésnek, hogy „Törvényt sértett a Miabonyunk!”, és ezáltal szándékosan azt a téves információt továbbította, hogy a beadványozó által működtetett portál törvénysértő módon működik. Felhívta a figyelmet továbbá arra, hogy a hirdetés szándékosan torz képzettársítást tartalmaz, miszerint a portál a baloldali politikai ellenfelek megtévesztő magatartásának lenne az eszköze. A fentiek alapján kérte FIDESZ-KDNP abonyi alapszervezetének eltiltását a további jogsértésektől, és az általuk megrendelt mérettel megegyező, későbbiekben pontosított, konszenzussal megírt helyreigazítás szövegének saját költségén történő közzétételét az Abonyi Kincskeresőben.
III.
A fellebbezés az alábbiak szerint nem alapos.
A Ve. 2. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a választás tisztaságának megóvása, c) pontja szerint az esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között, valamint az e) pontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket.
A Ve. 148. § (1) bekezdése szerint a sajtótermékben közzétett politikai hirdetésnek azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. Ugyanezen § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül az Állami Számvevőszékhez eljuttatja hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét, amelyet az nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi. A (3) bekezdés rendelkezései szerint politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által meghatározott ellenérték fejében közölhető.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 203. § 60. pontja szerint sajtóterméknek minősül a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében.
A Nemzeti Választási Bizottság 2014. február 9-én kiadott 2/2014. számú iránymutatásának (továbbiakban Iránymutatás) 2. pontja szerint politikai hirdetés valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő médiatartalom. Politikai hirdetés közzététele megrendelés alapján lehetséges, melynek tartalmát a megrendelő határozza meg, azért a sajtótermék szerkesztői felelősséggel nem tartozik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja – összhangban a TVB álláspontjával -, hogy az ügy tárgyát képező tartalom politikai hirdetésnek minősül, ezért az Abonyi Kincskereső kiadóját felelősség annak tartalmáért nem terheli.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdésében meghatározott alapelvek sérelme akkor állapítható meg, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat - ezek között a kampánytevékenység folytatásának jogát - oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhallgatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni, és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni. A hirdetés a TVB 121/2014 (IX. 26.) tekintetében tartalmaz információt oly módon, hogy leírja, hogy az elsőfokú határozat mit állapított meg. Beadványozó állításával ellentétben a hirdetés kifejezetten utal rá, hogy első fokú határozatról van szó, és közvetlenül kizárólag a TVB fent hivatkozott korábbi határozatának tartalmával összhangban álló állításokat tartalmaz a Miabonyunk portál vonatkozásában. A jogsértés nem állapítható meg arra figyelemmel sem, hogy az Abonyi Kincskereső megnevezésű hetilap érintett száma esetében a kiadó Gedi-Press Digitális Nyomda és Reklámstúdió tájékoztatása szerint a lapzárta 2014. szeptember 29-én 17 órakor volt, a TVB határozatát megváltoztató másodfokú NVB határozat meghozatalára pedig 2014. szeptember 30-án került sor, így a hirdetés megrendelőjének nem lehetett információja a másodfokú határozat tartalmáról. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a hirdetés végén található felhívás nem a hirdetést megrendelő FIDESZ-KDNP-nek a Miabonyunk portállal kapcsolatos álláspontját fejti ki, hanem a választópolgároknak szóló információt tartalmaz, amelyben más jelöltek, jelölő szervezetek hamis üzeneteire hívja fel a figyelmet, így az a választópolgárok felé intézett kampánytevékenységnek tekinthető. Ezen okból - beadványozó állításával szemben - a hirdetés nem tartalmaz olyan torz képzettársítást sem, amely szerint a portál a „baloldali politikai ellenfelek megtévesztő magatartásának” lenne az eszköze”.
A Nemzeti Választási Bizottság fentiekben kifejtett álláspontjával összhangban a Kúria Kvk.III.37.451/2014/2. számú végzésében kifejtette, hogy a hivatkozott alapelvek sérelmének megállapítására valótlan tényállítások adott esetben alkalmasak lehetnek, azonban a véleménynyilvánítások önmagukban – legyenek adott esetben akár szélsőségesek vagy bántók – nem sértik a hivatkozott alapelveket. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jelen határozat indoklásában kifejtettekből és a Kúria végzésében foglaltakból következik, hogy jelen esetben valós tények, illetve vélemény került feltüntetése, és ezek nem vezethetnek a hivatkozott alapelvek sérelméhez.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely más választási bizottság kijelölését tenné lehetővé abban az esetben, amikor a TVB egy korábbi, az adott ügyben beadványozóként eljáró személyt érintő ügyben olyan határozatot hozott, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság később másodfokon eljárva megváltoztatott. Ezen okból beadványozó más választási bizottság kijelölésére irányuló, „elfogultsági indítványának” vizsgálatát jelen eljárásban mellőzte.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat az Mttv. 203. § 60. pontján, a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 148. § (1)-(3) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Iránymutatás 2. pontján, valamint a Kúria Kvk.III.37.451/2014/2. számú végzésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 9.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke