1383/2014. számú NVB határozat az Együtt – a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt képviseletében eljáró Pataki Márton Dániel által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1383/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1052 Budapest, Párizsi utca 6/b.) képviseletében eljáró Pataki Márton Dániel (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 224/2014. (X. 02.) FVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. október 2-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy Budapest Főváros III. kerületének hivatalos honlapján az Együtt – a Korszakváltók Pártját és a Párbeszéd Magyarországért Pártot (a továbbiakban: Együtt-PM) súlyosan elmarasztaló írás található „Értelmetlen vádaskodás az új bölcsőde kapcsán” címmel. A cikk nem nevesíti ugyan az Együtt-PM-et, de többször utal az RTL Klub szeptember 22-i híradójában elhangzottakra, mely adásban Béres András, az Együtt-PM kerületi polgármesterjelöltje bírálta a beruházást. Beadványozó szerint egyértelmű, hogy az írásban megfogalmazott negatív állítások az Együtt-PM-re és Béres András polgármesterjelöltre vonatkoznak. A kifogásolt cikk Bús Balázs polgármester honlapján ugyanezzel a címmel és szinte ugyanezzel a tartalommal megtalálható. Beadványozó előadta továbbá, hogy az önkormányzati választási kampány kezdete óta a megjelölt honlapon összesen két cikkben említették az Együtt-PM-et, illetve egyszer név nélkül a fentebb idézett címmel, azonban egyik esetben sem keresték meg a pártszövetséget, hogy mondja el az adott kérdésben a véleményét.
Beadványozó álláspontja szerint a www.obuda.hu sajtótermék azzal, hogy nem adott lehetőséget az Együtt-PM-nek arra, hogy reagáljon a pártot rossz színben feltüntető állításokra, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint e) pontja szerinti alapelveket. Mindezek alapján beadványozó kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, további jogszabálysértéstől való eltiltását és bírság kiszabását.
Az FVB 224/2014. (X. 02.) FVB számú határozatában a kifogást elutasította. Az FVB álláspontja szerint a mellékelt bizonyítékok nem alkalmasak annak megállapítására, hogy a honlap olyan következetes gyakorlatot folytat, mely sértené az esélyegyenlőség elvét. Az írásokban elsősorban tényközlések olvashatók, azokban sehol sem említik, hogy Bús Balázs polgármesterjelölt lenne, jelölő szervezetére vagy programjára pedig még közvetett utalások sincsenek. Fentiek alapján az FVB álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvek megsértése nem bizonyított a beadványban foglaltak alapján.
II.
Beadványozó 2014. október 5-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, mely szerint az FVB 224/2014. (X. 02.) FVB számú határozata téves mérlegelésen alapul. Beadványozó szerint a www.obuda.hu internetes sajtótermék megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményétaz Együtt-PM jelölő szervezetek vonatkozásában. Beadványozó véleménye szerint továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv sérelme is megállapítható tekintettel arra, hogy „az obuda.hu (…) változatlan formában tette közzé a jelenleg hivatalban lévő, posztjáért újrainduló polgármester honlapján található, nyilvánvalóan kampánycélokat szolgáló írásokat.” Fentiek szerint beadványozó indítványozza az FVB 224/2014. (X. 02.) FVB számú határozatának megváltoztatását, a jogsértés megállapítását és bírság kiszabását.
III.
A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.
A fellebbezés benyújtására jogosultak alanyi körét a Ve. 221. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként rögzíti, hogy azt az Együtt-PM jelölő szervezetek meghatalmazottjaként Pataki Márton Dániel nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint hivatalból – beszerzett adatok alapján megállapítja, hogy Pataki Márton Dániel kizárólag Budapest Főváros III. kerületének választási szervei előtt jogosult az Együtt-PM jelölő szervezetek képviseletére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán. Mindezek szerint beadványozó nem jogosult a megjelölt jelölő szervezetek nevében eljárni, nevükben nyilatkozatot tenni vagy jogorvoslati kérelmet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottság, mint országos hatáskörrel rendelkező választási szerv előtt.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy amennyiben – a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján – jelölő szervezet nyújtja be a fellebbezést, egyúttal igazolni szükséges a nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. Abban az esetben, ha a jelölő szervezet képviseletére való jogosultságot az annak nevében jogorvoslati kérelmet benyújtó személy nem igazolja megfelelően, a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, tekintettel arra, hogy a Ve. fent hivatkozott szakasza szerinti, fellebbezés benyújtására való jogosultság nem állapítható meg.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
IV.
A határozat a Ve. 43. § (4) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 6.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke