1382/2014. számú NVB határozat az Együtt- a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt képviseletében eljáró Pataki Márton Dániel által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1382/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt- a Korszakváltók Pártja (1123 Budapest, Alkotás utca 17-19.) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1052 Budapest, Párizsi utca 6/b.) képviseletében eljáró Pataki Márton Dániel (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 220/2014. (X. 2.) FVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó az Együtt- a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt (a továbbiakban: Együtt-PM) meghatalmazottjaként 2014. szeptember 29-én kifogást nyújtott be az Óbuda Újság jogszabálysértő eljárásával szemben.
A kifogás szerint 2014. szeptember 22-én az Óbuda Újság szerkesztősége e-mailben tájékoztatta az Együtt-PM kerületi kampányfőnökét arról, hogy a lap következő, 2014. október 3-i számában meghatározott terjedelemben tudják közölni a párt politikai reklámjait. A kampányfőnök a megadott határidőig megküldte a kért anyagokat a szerkesztőségnek. Ezt követően az Újság igazgató-főszerkesztője tájékoztatta a kampányfőnököt, hogy az általa megadott anyagot, annak negatív tartalma miatt nem fogják megjelentetni. Beadványozó bizonyítékként csatolta az Óbuda Újság szerkesztőségének levelét, a kampányfőnök válaszát tartalmazó levelet, az újságban közzétenni kívánt hirdetést, valamint az igazgató-főszerkesztő levelét arról, hogy a megküldött anyagot nem jelentetik meg az újságban. A beadványozó a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 32. § (3) bekezdésére, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147. § (2) bekezdésére és 147/A. § (6) bekezdésére hivatkozva kifejtette, hogy álláspontja szerint az Óbuda Újság az Együtt-PM politikai reklámja közlésének megtagadásával jogszabálysértést követett el. Mindezek alapján a beadványozó a jogsértés megállapítása mellett kérte a választási bizottságtól, hogy tiltsa el az Óbuda Újságot a további jogsértéstől és ezzel egyidejűleg kötelezze a lapot az Együtt-PM Pártszövetség politikai reklámjának a párt által megadott tartalommal történő közlésére a következő, október 3-i lapszámban.
A kifogást az FVB 220/2014. (X. 2.) számú határozatával elutasította az alábbi indokok alapján.
Az FVB megállapította, hogy a pártszövetség által közzétenni kívánt írások sem politikai hirdetésként, sem politikai reklámként nem értékelhetők. Azok sem az Mttv.-ben a politikai reklámmal, sem a Ve. 148. §-ában és a Nemzeti Választási Bizottság 2/2014. számú NVB iránymutatásában a politikai hirdetéssel szemben támasztott követelményeknek nem felelnek meg. Az FVB határozatában rögzítette, hogy a kifogástevő beadványában foglaltakkal ellentétben az Együtt-PM által közzétenni kért tartalom nem politikai reklám, ezért arra az Mttv. hatálya nem terjed ki, így nem állapítható meg az Mttv. rendelkezéseinek sérelme sem. A jogsértés megállapításának hiányában az Óbuda Újság további jogsértéstől való eltiltására irányuló kérelmet sem találta megalapozottnak az FVB.
II.
A beadványozó 2014. október 5-én 12 óra 5 perckor nyújtotta be fellebbezését az FVB 220/2014. (X. 2.) számú határozata ellen. Álláspontja szerint az FVB határozatával megsértette az Mttv. 32.§ (2)-(3) bekezdését, valamint a Ve. 147. § és 147/A. §-át, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 1. §-ának (1)-(2) pontját.
A beadványozó álláspontja szerint az FVB a rendelkezésére álló bizonyítékokból téves következtetést vont le, megítélése szerint az Együtt-PM által az Óbuda Újságban közzétenni kívánt tartalom politikai reklám. Mindez következik a Ve. 146. § és 147. §-ának, az Mttv. 1. § (1) bekezdésének, és a 203. § 47., 55. és 60. pontjának együttes értelmezéséből. A beadványozó szerint a hatályos jogszabályok helyes értelmezése az, hogy minden olyan tartalom, mely közlése ellenérték fejében történik politikai hirdetés, amely ingyenesen, az politikai reklámként értékelendő. Tekintettel arra, hogy az FVB határozata helytelen jogértelmezésen alapul, a beadványozó kérte a jogsértés megállapítását, az Óbuda Újság eltiltását a további jogsértéstől, pénzbírság kiszabását és az Együtt-PM közleményének közzétételére való kötelezését. Bizonyítékként az Óbuda Újság 2014. szeptember 19-én megjelent számának linkjét jelölte meg.
III.
A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.
A fellebbezés benyújtására jogosultak alanyi körét a Ve. 221. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy azt Pataki Márton Dániel meghatalmazottként nyújtotta be az Együtt - a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek nevében.
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Rendszerből (NVR) – a Ve. 43. § (4) bekezdése szerint hivatalból – beszerzett adatok alapján megállapítja, hogy Pataki Márton Dániel beadványozó kizárólag Budapest Főváros III. Kerületének választási szervei előtt jogosult az Együtt - a Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek képviseletére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán. Mindezek szerint a beadványozó nem jogosult a megjelölt jelölő szervezetek nevében eljárni, nevükben nyilatkozatot tenni vagy jogorvoslati kérelmet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottság, mint országos hatáskörrel rendelkező választási szerv előtt.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy amennyiben – a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján – jelölő szervezet nyújtja be a fellebbezést, egyúttal igazolni szükséges a nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. Abban az esetben, ha a jelölő szervezet képviseletére való jogosultságot az annak nevében jogorvoslati kérelmet benyújtó személy nem igazolja megfelelően, a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, tekintettel arra, hogy a Ve. fent hivatkozott szakasza szerinti, a fellebbezés benyújtására való jogosultság nem állapítható meg.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
IV.
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 6.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke