1381/2014. számú NVB határozat a Jurák Katalin főszerkesztő által a Jónap.hu Kft., mint a www.gyongyos.faceportal.hu weboldal üzemeltetője képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1381/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Jurák Katalin főszerkesztő által a Jónap.hu Kft. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.), mint a www.gyongyos.faceportal.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: beadványozó) képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Heves Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 49/2014. (X. 03.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 9-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
O. B. J. gyöngyösi lakos 2014. szeptember 30. napján elektronikus levél útján kifogást nyújtott be a Heves Megyei Területi Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy a gyöngyösi székhelyű Jónap.hu Kft. és annak „gyongyos.faceportal.hu”, valamint „faceportal.hu” nevű internetes hírportáljai az önkormányzati választási eljárás során rendszeresen – az általa csatolt mellékletben is látható módon – „fizetett politikai hirdetésként” jelzett médiatartalmakat jelentetett meg. A kifogáshoz mellékelte a „gyongyos.faceportal.hu” és a „faceportal.hu” nevű honlapok azon honlap hivatkozásait, melyeken állítása szerint a FIDESZ-KDNP jelölőszervezetek képviselőjelöltjei vonatkozásában jelentek meg olyan „fizetett politikai hirdetések”, amelyek kifogása benyújtásának napján, azaz 2014. szeptember 30-án is láthatók a nevezett honlapokon. A beadványozó előadta továbbá, hogy politikai hirdetést álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 148. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel – az Állami Számvevőszék általi nyilvántartásba vétel hiányában - sem a Jónap.hu Kft., sem annak „gyongyos.faceportal.hu”, illetve „faceportal.hu” nevű honlapja nem közölhet. Kitért továbbá arra, hogy a TVB a 44/2014. (IX. 19.) számú határozatában a Jónap.hu Kft. és annak tulajdonában álló „gyongyos.faceportal.hu” nevű honlap tekintetében már megállapított jogszabálysértést, és eltiltotta azokat a további jogsértéstől, ennek ellenére az előírt 3 napos határidőt figyelmen kívül hagyva továbbra is változatlanul megtekinthetők a „fizetett politikai hirdetések”, így a jogsértés szándékosságának a gyanúja is megalapozott. A kifogásban kifejtettekre tekintettel kérte a jogszabálysértés tényének megállapítását, beadványozó eltiltását a további jogszabálysértéstől, bírság kiszabását, valamint a TVB határozata rendelkező részének három napon belüli, a jogsértő közléshez hasonló módon történő közzétételét.
II.
A TVB a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét, beadványozót eltiltotta a további jogszabálysértéstől, kötelezte a határozat rendelkező részének közzétételére, valamint 101.500,-Ft összegű bírság megfizetésére. A TVB álláspontja szerint a Ve. 148. § (3) bekezdésé alapján politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. A TVB megállapította, hogy beadványozó az Állami Számvevőszék nyilvántartásában nem szerepel, ezért megállapítható a jogszabálysértés, valamint álláspontja szerint az eset összes körülményeire figyelemmel bírság kiszabása is indokolt.
Beadványozó 2014. október 3-án fellebbezést nyújtott be a TVB határozata ellen. Álláspontja szerint nem igaz az az állítás, hogy nem tett eleget a TVB korábbi határozatában foglaltaknak, mivel a jogsértőnek vélt cikk nem található meg a honlapon. Előadta továbbá, hogy az oldalukat szeptember második hetétől kétszer érte hacker támadás, amit a hosting szolgáltató tud tanúsítani. Feltételezte, hogy e mögött direkt támadás állhat, amit kifogástevő felhasznált a lejáratására. A fentiekre hivatkozással kérte a TVB határozatában foglaltak felülbírálását és a büntetés törlését. Beadványozó 2014. október 6-án kiegészítette fellebbezését a székhelyének megjelölésével, valamint a főszerkesztő személyes adataival.
 
 
III.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, mint a kérelem alapját. Ugyanezen bekezdés c) pontja szerint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint a kérelem kötelező tartalmi elemét fel kell tüntetni a fellebbezésben.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a rendelkezésre álló iratanyagból egyértelműen megállapítható, hogy a beadványt nem Jurák Katalin főszerkesztő mint magánszemély nyújtotta be, hanem az a Jónap.hu Kft. képviseletében került benyújtásra, ezért annak tartalmaznia kellett volna beadványozó cégjegyzékszámát. Beadványozó elmulasztotta megjelölni továbbá, hogy az elsőfokú határozat meghozatalára mely jogszabályi rendelkezés(ek) sérelmével került sor. A Ve. 224. § (3) bekezdés által előírt ezen kötelező tartalmi elemek a fellebbezési kérelemben nem kerültek feltüntetésre.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fenti kötelező tartalmi elemek hiányában a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 224. (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 6.
 
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke