1375/2014. NVB határozat - P. Sz. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
       1375/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. Sz. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 26/2014. (IX. 29.) számú határozatát megváltoztatja. A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 
Indokolás
I.
Kifogást tevő magánszemély 2014. szeptember 25-én kelt beadványában az esztergomi Helyi Választási Bizottsághoz fordult az esztergomi ingyenes közéleti lapként terjesztett „Szerda Magazin” 2014. szeptember 24-i számának tartalma miatt.
Az esztergomi Helyi Választási Bizottság elnöke 2014. szeptember 25-én a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése alapján a kifogást áttette a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottsághoz.
A kifogásában azt sérelmezte, hogy a sajtótermék nyomtatott és elektronikus formában (facebook-on) is lehetőséget biztosított a jelenlegi polgármesternek, hogy fórumait meghirdesse, és a fórumokon készült képeket, beszédeket közzétette. Kifogástevő előadta, hogy a többi polgármesterjelölt nem kapott lehetőséget az újságban saját választási rendezvényeinek megjelenítésére, ezzel a kiadvány megsértette a jelöltek közötti esélyegyenlőség elvét és a politikai hirdetésekre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény választási eljárási alapelveit. Kifogástevő előadta tovább, hogy a sajtóterméknek be kellett volna jelentkeznie az Állami Számvevőszékhez a politikai hirdetések közzététele esetén.
A Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Bizottság 26/2014. (IX. 29.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a „Szerda Magazin” című lap megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőségi elvet és a kiadványt eltiltotta a további jogsértéstől. A TVB határozatában kötelezte a kiadványt az esélyegyenlőség megteremtése érdekében arra, hogy a soron következő, vagy annak rendkívüli kiadásában – de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedést követő 3 napon belül - tegye közzé valamennyi esztergomi polgármesterjelölt nevét, és adjon lehetőséget a jelölteknek – amennyiben azt kívánják –, hogy lakossági fórumaik, választási rendezvényeik időpontját és helyszínét a kiadványban közzétehessék.
II.
Fellebbező 2014. október 2-án fellebbezést nyújtott be, mivel álláspontja szerint a TVB nem helytálló tények alapján téves következtetésekre jutva marasztalta el a sajtóterméket. Előadta, hogy a jelenlegi polgármesterrel megjelent interjú ügyében a magazin kereste meg Tétényi Évát, a vele való beszélgetések rendszeresen megjelennek a lapban, mely helyi közvélemény tájékoztatása a napi eseményekről.
Fellebbező előadta továbbá, hogy a lapban politikai hirdetést nem tettek közzé, továbbá a kifogásolt kiadvány 12-13. oldalain valamennyi jelöltet felsorolták és a 9. oldalon hírt adtak a polgármesterjelöltek nyilvános vitájáról és egy a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet képviseletében induló jelölt lemondásáról is. Álláspontja szerint az, hogy a TVB határozata meghozatala előtt nem vizsgálta ki azt a tényt, hogy az egyik polgármester jelölt vagy képviselőjelölt sem kereste meg a Szerda Magazint interjú vagy bármely közéleti esemény közzétételének kérésével, így tévesen marasztalta el a magazint. Megjegyezte továbbá, hogy a kifogásolt lapszámot követően a 2014. október 1-jei számban beszámolt a polgármesterjelöltek vitájáról, illetve a 2014. szeptember 12-i számban fél oldalnyi terjedelemben felsorolta a polgármesterjelölteket és jelölő szervezeteket.
Mindezek alapján álláspontja szerint eleget téve az esélyegyenlőség alapelvének és kéri a határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette a bizonyítékként csatolt „Szerda Magazin” című kiadvány 2014. szeptember 24-én megjelent számát, különös tekintettel annak kifogásolt oldalaira.
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 60. pontja szerinti a kiadvány sajtótermék.
A Ve. 146. § b) pontja értelmében politikai hirdetés „az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.”
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy valamely sajtómegjelenés „politikai hirdetés” jellege csak akkor állapítható meg, ha azt rendelésre, ellenérték fejében közlik. A Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint, a kifogásnak a vélelmezett jogszabálysértés bizonyítékait is tartalmaznia kell. A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlata, hogy a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. Arra vonatkozó bizonyítékot azonban a kifogás benyújtója a Szerda Magazin 8-9. és 24. oldalain található tartalmakkal kapcsolatban nem jelölt meg, hogy azt rendelésre, ellenérték fejében tették volna közzé. Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság nem látta igazoltnak sem a hirdetési, sem a politikai hirdetési jelleget.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, mivel a kifogásolt sajtótartalmakkal kapcsolatban nem állapította meg a politikai hirdetési jelleget, ezért a Ve. 148. § (2) bekezdésében rögzített, az Állami Számvevőszékhez eljuttatott politikai hirdetések árjegyzékének közzétételével kapcsolatos kötelezettség vizsgálatát a Szerda Magazin vonatkozásában nem tartotta relevánsnak, így nem vizsgálta.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kiadvány 8. oldala Tétény Évával közöl interjút, a 9. oldalán a „Hírek” címszó alatt a FIDESZ-KDNP jelöltjének visszalépésről és a „Jelöltek vitája” címszó alatt a polgármesterjelöltek vitájáról ír a magazin, ugyanezen az oldalon a „Tétényi Évával a városért” című cikkben a polgármesterjelölt fórumairól tudósít. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja azt is, hogy a kifogásolt 24. oldalon „Tétényi Évával a városért!” címszó alatt lakossági fórumok és a polgármester-jelöltek vitájának időpontja jelent meg, továbbá a 11-12. oldalon a 2014. évi önkormányzati választáson induló valamennyi képviselő jelöltet felsorolta.
Az esélyegyenlőségre vonatkozó alapelv kapcsán a Kúria a 2014. szeptember 15-én kelt, Kvk.II.37.907/2014/3.számú végzésében hangsúlyozta, hogy ennek megsértése csak akkor állapítható meg, ha a kifogásolt kiadvány kiemelten csak egy párttal vagy jelölőszervezettel összefüggő cikkeket tartalmaz, indokolatlan előnyt biztosítva ezzel annak a pártnak vagy jelölőszervezetnek. A Kúria a Kvk.IV.37.359/2014/2. végzésében rámutatott arra is, hogy akkor bomlik meg a választási versengésbeli esélyegyenlőség, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest.
A Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét. A Kúria Kvk.I.37.394/2014/2.számú végzésében kimondta azt is, hogy a Ve. esélyegyenlőségi elvének alkalmazhatósága kapcsán, hogy a települések prominens, közjogi tisztséget viselő személyeinek megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható.
A Szerda Magazin kifogásolt lapszámában megjelenő interjú és hírek a jelenlegi polgármesterhez és egyben polgármesterjelölthöz kapcsolódnak, azonban egyben a helyi közélet számára közérdeklődésre tarthatnak számot. A Nemzeti Választási Bizottság megítélése szerint a választási kampány során ezzel – a jelöltek közötti versengésben esélyegyenlőségre is figyelemmel – a kifogásolt sajtótermék nem juttatta ésszerű indok nélküli előnyhöz a polgármester jelöltet. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy hivatalban lévő közjogi tisztséget viselő személy munkájáról való tájékoztatás, tudósítás a sajtó részéről kiemelten fontos és elvárható feladat.
A Nemzeti Választási Bizottság tekintettel arra, hogy a kifogástevő beadványához nem csatolt bizonyítékot, így nem látta bizonyítottnak azt a tényt sem, hogy a Szerda Magazin más jelöltek vagy jelölő szervezetek vonatkozásában megtagadta volna interjúnak vagy közéleti eseménynek a közzétételével kapcsolatos kérést.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásban szereplő a Szerda Magazin facebook oldalával kapcsolatban megállapította, hogy ott egy-egy megtörtént közéleti eseményről tudósítanak, melyek Esztergom város és a helyi önkormányzat életében jelentősek és közérdeklődésre tarthatnak számot. A kifogásolt sajtótartalmakkal kapcsolatban egyértelműen megállapítható, hogy azokban Tétényi Éva, mint Esztergom város polgármestere jelenik meg.
A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Szerda Magazin vonatkozásában a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelvi sérelmet nem találta megalapozottnak, ezért a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 146. §-án, 151. § (1) bekezdésén, a 212. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, az Mttv. 203. §. 60. pontján, a Kúria a Kvk.IV.37.359/2014/2. végzésén, a Kvk.I.37.394/2014/2.számú végzésén, a Kvk.II.37.907/2014/3.számú végzésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. október 3.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke