1373/2014. NVB határozat - a FIDESZ-MPSZ képviseletében Rácz Attila Tibor által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1373/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ-MPSZ képviseletében Rácz Attila Tibor (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 62/2014. (IX.29.) TVB számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. szeptember 26-án a TVB-nek címzett kifogást nyújtott be, melyben jogszabálysértésként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott alapelvek megsértését jelölte meg. Beadványozó előadta, hogy a Békés Mátrix megnevezésű honlapon 2014. szeptember 24-én 21 óra 19 perckor „Kikre szavazunk Október 12-én” című közlemény jelent meg, mely egy pártatlan választási iroda közleményének látszatát kelti, a választási szervek emblémáját használja, így alkalmas arra, hogy megtévessze a választópolgárokat. Beadványozó szerint a hírportál megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét azzal is, hogy a közleményben a FIDESZ jelölő szervezetet több esetben „helyi” jelzővel látja el. Beadványozó bizonyítékként csatolta a kifogásban megjelölt közleményt és emblémát. Fenti indokok alapján beadványozó kérte annak megállapítását, hogy a Békés Mátrix közleménye a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiba ütközően törvénysértő volt.
A TVB a 62/2014. (IX.29.) számú határozatában a kifogást elutasította tekintettel arra, hogy a megjelölt közlemény nem alkalmas a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti alapelvek megsértésére. A TVB megállapította, hogy a cikk mellett szereplő, az Országos Választási Iroda és az Országos Választási Bizottság által 2010-ig használt Magyarország nemzeti színű stilizált térképe, valamint egy voksoló kezet tartalmazó embléma „nem áll jogi oltalom alatt, illetve azt a választási szervek a 2010. évi választásokat követően már hivatalosan nem használják.”
II.
Beadványozó 2014. október 1-jén a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, mely szerint a TVB 62/2014. (IX. 29.) TVB sz. határozatában hiányosan állapította meg a tényállást és abból téves következtetéseket vont le, így sérült a Ve. 43. §-a. Beadványozó előadta, hogy a TVB nem bírálta el kifogása azon részét, mely szerint a Fidesz jelölő szervezet „helyi” jelzővel történő említése sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt alapelveket, illetve azon állításokat sem vizsgálta, mely szerint két civil szervezet „beolvadt a helyi Fideszbe,” továbbá „nyolc évvel ezelőtt valamennyi egyéni választókerületben a Jobboldali Összefogás jelöltjét szavazták meg, a kompenzációs listáról két fideszes és egy MSZP-s politikus került még a testületbe.” Mindezek szerint beadványozó kéri a TVB határozatának megváltoztatását.
III.
A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.
A fellebbezés benyújtására jogosultak alanyi körét a Ve. 221. § (1) bekezdése szabályozza, mely szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy azt Rácz Attila Tibor meghatalmazottként nyújtotta be a FIDESZ-MPSZ jelölő szervezetek nevében. Az elsőfokú eljárás során mellékelt meghatalmazás azonban Rácz Attila Tibor beadványozót kizárólag Békés város választási szervei előtt jogosítja fel a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek képviseletére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásán. Mindezek szerint beadványozó nem jogosult a megjelölt jelölő szervezetek nevében eljárni, nevükben nyilatkozatot tenni vagy jogorvoslati kérelmet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottság, mint országos hatáskörrel rendelkező választási szerv előtt.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy amennyiben – a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján – jelölő szervezet nyújtja be a fellebbezést, egyúttal igazolni szükséges a nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. Abban az esetben, ha a jelölő szervezet képviseletére való jogosultságot az annak nevében jogorvoslati kérelmet benyújtó személy nem igazolja megfelelően, a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, tekintettel arra, hogy a Ve. fent hivatkozott szakasza szerinti, fellebbezés benyújtására való jogosultság nem állapítható meg.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
IV.
A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. október 3.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke